Wörterbuchnetz
Althochdeutsches Wörterbuch Bibliographische AngabenLogo SAW
 
hepha bis her (Bd. 4, Sp. 956)
Abschnitt zurück Abschnitt vor
Artikelverweis ?hepha s. AWB heffa.
 
Artikelverweis 
hephen Gl 3,629,51 s. AWB heffa.
 
Artikelverweis 
hephenbein Gl 3,234,69 s. AWB helfantbein.
 
Artikelverweis 
hepinun.., hepinuntei Gl 1,751,45. 48 s. AWB hebinôn.
 
Artikelverweis 
hepoum Gl 3,581,39 s. AWB ebboum.
 
Artikelverweis 
heppa, happa, habba (sw.) f., mhd. hep(p)e, Lexer happe, nhd. happe, DWB häpe, hep(p)e; and. happia (s. u.), mnd. hep(p)e, mnl. hepe. — Graff IV,752.
Alle Belege Nom. Sing.
hepp-: -a Gl 3,193,24 (SH B). Hbr. I,251,297 (SH A); hep-: -a Gl 3,350,30 (SH 1). 397,70 (Hildeg., 2 Hss.); 123,10 (SH A); -e ebda. (SH A, von jüng. Hand korr. aus happa); heippa: ebda. (SH A); happ-: -a 9 (SH A, 2 Hss., 1 Hs. korr. in hepe). 238,60 (SH a 2, 2 Hss.); -ia 4,342,18 (Leiden, Voss. lat. 8° 37, 10./11. Jh.); hape: 3, 325,33 (SH f); hap: 123,10 (SH A, 13. Jh.); habb-: -a 8 (SH A, 2 Hss.); -e 9 (SH A).
Gartenmesser, Rebmesser, Hippe: habba falcastrum a similitudine falcis [Hbr. I,251,296 f.] Gl 3,123,8. Hbr. I,251,297. heppa falcastrum Gl 3,193,24 (Parallelhs. segansa). 238,60. 325,33. kalziga (lingua ignota) 397,70. hepa ł halmax ł barda bipennis 350,30. happia bipennis [Prisc., Inst. II,160,4] 4,342,18.
 
Artikelverweis 
heptidun S 365,1,2 s. AWB heften.
 
Artikelverweis 
hepuhen Gl 1,430,40 s. ? AWB ebuh adj.
 
Artikelverweis 
her Gl 2,381,6. 612,35 s. êr adv.
 
Artikelverweis 
her Gl 2,632,63 s. herd.
 
Artikelverweis 
her Gl 3,718,5 s. AWB bior.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort: