Wörterbuchnetz
Althochdeutsches Wörterbuch Bibliographische AngabenLogo SAW
 
anko2 bis Anna (Bd. 1, Sp. 530 bis 531)
Abschnitt zurück Abschnitt vor
Artikelverweis [anko2 and., sw. m., mnd. anke[vāder]; zur Schreibung -ch- vgl. Gallée § 168.
ancho: nom. sg. Gl 3,715,22 = 421,17 (Berl., Lat. fol. 735, Marienfeld i. Westf. 13. Jh.).
Großvater: avus.
Komp. oaranko; vgl. auch anka sw. f.]
 
Artikelverweis 
ank- s. auch ant-k-.
 
Artikelverweis 
ankobinc s. AWB ankspint st. m.
 
Artikelverweis 
anksmero sw. m.; vgl. schwäb. ankenbutter Fischer 1,224. — Graff VI, 833.
anc-smer-: nom. sg. -o Gl 3,154,25 (SH A, 2 Hss.). 213,68 (SH B). 616,2 (-smso); -e 154,26 (SH A, -smse); -] 677,14 (13. Jh.). — anx-smero: nom. sg. Gl 3,154,26 (SH A, 13. Jh.). — ang-smero: nom. sg. Gl 3,350,45 (SH l). — an-smer: nom. sg. Gl 3,154,27 (SH A, 13. Jh.).
Verschrieben: axn- (oder avn-)mere: nom. sg. Gl 3,614,17 (14. Jh.).
Butterschmalz, auch Butter, resp. der wässerige, beim Auskochen der Butter zurückbleibende Rest, vgl. schwäb. ankenbutter: axungia Gl 3,154,25 (Hs. anx-). 213,68 (dass.). angsmero ł butter butyrum 350,45. anxmere butyrum 614,17. (b)udra ł butyrum 616,2 (l. butira?). ancsmer ł ancspint serum ł butyrum 677,14. [Bd. 1, Sp. 531]
 
Artikelverweis 
ankspint st. m.
anc-pinc: nom. sg. Gl 3,677,14 (Innsbr. 711, 13. Jh.); -obinc: 615,15 (Schlettst., 12. Jh., -k-, l.-sbint).
Butterschmalz, Butter: csmero anksbint butyrum Gl 3,615,15. ancsmer ł ancspint serum ł butyrum 677,14.
 
Artikelverweis 
anl- s. auch ant-l-.
 
Artikelverweis 
anlen s. AWB analêhan st. n.
 
Artikelverweis 
anlengan s. AWB ant(a)lengen sw.v.
 
Artikelverweis 
anlih Gl 1,622,8 s. AWB mânlîh adj.
 
Artikelverweis 
ann s. AWB anan präp. u. adv.
 
Artikelverweis 
Anna s. Eigennamen.