Wörterbuchnetz
Althochdeutsches Wörterbuch Bibliographische AngabenLogo SAW
 
gorthagel bis gotathêhti (Bd. 4, Sp. 332 bis 356)
Abschnitt zurück Abschnitt vor
Artikelverweis gorthagel (Hs. -hbgel) Gl 5,43,20 s. AWB garthagal.
 
Artikelverweis 
gosne Gl 3,362,63 s. AWB gousana.
 
Artikelverweis 
gosse Gl 3,73,64. 74,1. 178,51, gossę 313,42 ist mlat.
 
Artikelverweis 
got Gl 5,11 Anm. 5 s. AWB ferien.
 
Artikelverweis 
got Gl 5,519,23 s. AWB guot adj.
 
Artikelverweis 
got st. m., mhd. Lexer got, nhd. gott; as. god, mnd. got, mnl. god; afries. god; ae. god; an. guð; got. guþ. — Graff IV, 146 ff.
cot: nom. sg. Gl 1,98,1 (Pa Ra). 2 (Pa K Ra). 198,36 (K, lat. gen. ?). 335,55 (Rb). 336,75 (Rb). S 16,7. 9 (Wess.). 193,17. 199,15. 206,22. 210,34. 211,22. 213,7 (sämtl. B). 293,2 (alem. Ps.). Nb 292,24 [317,7]. Nc 724,17. 735,21. 739,6 [52,20. 68,12. 73,13]. Np 4,4. 9,17. 13,1. 104,37. Cant. Abac. 19. Cant. Deut. 4. Fides 27. 33 (beide V2 = WSB 143,11). Npw 20,10. 44,8. 45,6. 12. 47,3. 48,20; als Vok. gebraucht: S 16,10 (Wess.). 293,18 (alem. Ps.). H 1,12,2. 2,1,1. 6,1,1. Npw 138,23; gen. sg. -]es Gl 1,114,30. 136,39. 166,12. 168,38. 170,16. 30. 172,29. 31 (sämtl. Pa). 731,17 (S. Paul XXV a/1, 8. Jh.). 2,321,51. 693,31. S 27,13 (Patern.). 43,7 (Pn., Hs. A). 51,47 (Exh., Hs. A). 191,4. 195,8/9. 28. 198,18. 201,37. 203,20. 206,1. 10. 207,21. 210,30. 213,23. 238,2. 249,18. 250,15 (sämtl. B). 310,34 (S. Emm. Geb., Hs. A). 340,2. H 20,1,1. 3,4. Np 3,9. Npw 45,5. 47,2 (2); -]as S 310,34 (S. Emm. Geb., Hs. B); dat. sg. -]e Gl 1,170,30 (Pa). 248,11 (K). 2,52,9 (clm 19 410, 9. Jh.). S 196,23. 197,1. 203,24. 205,1. 3. 27. 207,39. 208,7. 17. 211,12. 257,12 (sämtl. B). 290,23. 24 (Carmen). 340,1. H 23,1,2. 24,4,3. 25a,2. Nb 61,14 [69,8]. Np 15,7. Npw 46,10. Ns 616,25; acc. sg. -]an S 200,4. 205,13. 211,1. 3. 19. 212,3. 17/18. 32. 236,16 (sämtl. B); -] Gl 1,410,7 (Rb). Beitr. 52,170. H 23,3,1. 26,1,1. Np 9,19. Diaps. 7. Cant. Deut. 3 (W2). Npw 104,1; nom. pl. -]a Nc 817,2 [181,6]; gen. pl. -]o Gl 1,102,3 (Pa Ra). 103,2 (R; mit Rasur aus gotum korr., vgl. Splett, Sam.-Stud. S. 12); dat. pl. -]en Nc 716,1. 725,4 [41,12. 53,15]; acc. pl. -]a 714,20 [39,12].
kot: nom. sg. Gl 1,245,31 (K). H 7,3,3. 8,2. Nb 32,16. 39,15. 44,19. 20. 63,27. 79,11. 175,9. 181,19. 187,4. 189,10. 190,5. 210,26. 213,7 (2). 19. 217,11. 269,1. 273,21. 279,20. 29. 281,20. 284,1. 285,20. 286,4. 290,5. 302,19. 312,5. 314,2. 23. 315,26. 317,18. 22. 328,15. 333,16. 348,10. 350,25. 355,24. 356,1. 357,20 [36,16. 44,18. 50,11. 12. 72,17. 89,4. 187,19. 197,29. 203,6. 205,6. 206,5. 227,17. 230,2 (2). 14. 233,26. 289,27. 295,17. 301,33. 302,9. 304,8. 306,28. 308,21. 309,10. 314,6. 329,13. 340,15. 343,6. 344,1. 345,7. 346,30. 347,5. 359,4. 364,18. 381,13. 384,2. 389,13. 20. 391,15]. [Bd. 4, Sp. 333] Nc 841,16 [213,4]. Np 9, Diaps. 4. 11,6. 13,1. 6; als Vok. gebraucht: S 310,23. 26 (beide S. Emm. Geb., Hs. A). 311,4 (ebda., Hs. B). H 14,1,1; gen. sg. -]es Gl 1,114,30. 136,39. 166,12. 168,38. 170,30. 172,29. 31. 200,8. 223,13. 270,3 (sämtl. K). S 51,48 (Exh., Hs. B). 67,20 (Musp.). H 7,9,3. 8,1,3. 9,2,2. 10,1,1. 13,2,1. Nb 165,15. 205,15. 273,11. 274,24. 275,4. 276,17. 29. 285,13. 289,8. 323,11. 342,4. 343,27. 350,23. 355,7 [177,25. 221,27. 295,7. 296,22. 297,8. 298,26. 299,7. 308,14. 312,23. 353,7. 374,20. 376,18. 383,30. 388,23]. Nc 799,11 [158,15]. Np 18,2 (2). 19,6. 28,1. Npgl 5,2. 6. 103,14; -]is 9,15. 10,5. 15,4. 17,27. 28. 35,1. 73,5; dat. sg. -]e Gl 1,170,29 (K). 2,81,20 (Sg 193, 9. Jh.). S 94,10. H 7,3,3. 19,12,1. 21,2,4. Nb 45,27. 189,16. 213,26. 215,14. 222,12. 228,15. 273,9. 277,18. 279,5. 319,21. 322,14 [51,23. 205,12. 230,21. 231,33. 239,15. 246,29. 295,6. 299,28. 301,18. 349,3. 351,31]. Np 18,15; acc. sg. -] S 27,8 (Patern.). Nb 46,9. 195,12. 217,4 [52,5. 211,16. 233,19]; nom. pl. -]a Npgl 17,32. 46,10. 81,1; dat. pl. -]vm Gl 2,762,11 (Hs. ktm, -a- u. -o- korr.); acc. pl. -]a Npgl 9,21.
got: nom. sg. Gl 1,654,17 (Würzb. Mp. th. f. 77, 9. Jh.). 789,60. 2,319,53 (clm 8104, 9./10. Jh.). 3,14,1. 5,518,31. 519,42 (korr. aus gott, Rhein. Vjbll. 33,292,85). 520,1. S 29,21. 28. 30,34. 36. 31,71 (3). 72. 33,91 (2). 93. 96. 101 (sämtl. Wk). 82,19. 129,86. 131,121. 135,17 (BB). 26 (WB). 136,26 (BB). 137,9 (BB). 159,12. 169,9. 28. 171,1. 295,18 (alem. Ps.). 301,20. 302,16. 31. 303,18. 326,3. 328,23. 332,10 (Reichen. B., 9./10. Jh.). 13. 18. 20. 22. 25. 29 (sämtl. ebda.). 338,4. 8. 341,17. 343,27. 346,9 (Hs. B). 348,92. 98. 349,100. 103. 105. 107. 109. 112. 116. 118. 120. 128 (sämtl. ebda.). 346,23. 347,36 (beide Hs. A). 350,5. 351,19. 353,12. 22. 355,5. 17. 356,50. 357,5. 12. 360,110. 116. 125. 373,2,15. 381,13. 386,1,4. 2,2. 397,3. Rhein. Vjbll. 41,137 (Binger Inschr.). I 4,2. 11. 12. 19. 20. 5,2. 4. 7. 15. 6,8. 7,1. 11. 13. 17. 20. 8,9. 10,2. 18. 11,8. 12,18. 13,1. 3. 9. 12. 16. 17. 19. 14,13. 16,1. 10. 11. 16. 17,2. 4. 13. 18,10. 11. 17. 20,16. 21,12. 13. 14. 16. 22,12. 24,16. 28,17. 29,7. 14. F 26,30. 34,2. 10. 23. 26. 28. 35,6. 23. 26 (2). 29. 30. 40,20. 29. T 1,1. 4,14. 5,9. 13,14. 21,7 (3). 38,5. 49,5. 54,5. 82,4. 84,2. 87,5. 100,3. 105,3. 106,1. 7. 119,1. 9. 10. 122,3. 127,4 (4). 128,2 (2). 131,18. 24. 132,17. 18. 159,8 (2). O 1,1,80. 121. 4,68. 69. 5,27. 63. 10,3. 12,9. 13,6. 23,47. 24,19. 26,9. 2,1,36. 37. 2,1. 6,33. 46. 9,65. 75. 16,27. 18,12. 19,15. 20,6. 21,5. 18. 21. 23,19. 3,3,21. 5,12. 13,18. 16,1. 19,36. 20,135. 151. 22,45. 55. 24,18. 4,7,48. 5,7,63. 8,15. 23,249. 25,78. Oh 87 (V). Ol 23 (V). 41 (V). 76 (PV). Pw 1,6. 2,4. 7. 12. 3,5. 54,20. 55,10. 56,5. 57,7 (2). 12. 58,11 (2). 12. 14. 59,8. 61,3. 7. 8. 9. 12. 63,8. 65,18. 19. 66,2. 7 (2). 8. 67,2. 7 (2). 20. 21 (2). 22. 36 (3). 68,36. 70,11. 71,18. 72,1. 11. 26 (2). [Pk 114,5 (zu -t vgl. Gr. § 90).] Nb 25,24. 31,21. 32,21. 46,31. 48,24. 61,14. 98,3. 125,11. 168,14. 181,23. 186,21. 32. 190,4. 17 (2). 22. 210,18. 213,25. 214,23. 218,14. 219,16. 242,21. 250,30. 255,16. 260,21. 279,31. 283,23. 285,5. 289,21. 27. 302,16. 309,17. 314,27. 316,3. 320,20. 327,25. 330,28. 331,1. 333,10. 336,18. 358,8. 359,5. 362,17 [28,22. 35,18. 36,21. 53,1. 55,7. 69,8. 108,17. 136,11. 181,2. 198,2. 202,23. 203,2. 206,4. 17 (2). 22. 227,10. 230,20. 231,12. 235,17. 236,9. 261,22. 270,18. 275,24. 281,9. 302,11. 306,18. 308,6. 313,9. 15. 329,10. 337,7. 344,5. 345,14. 350,6. 358,16. 361,27. 362,3. 364,12. 367,31. 392,8. 393,7. 396,22]. Nc 721,9. 802,19. 826,26. 840,15 [48,10. 163,1. 193,10. 211,23]. NpNpw 1,1. 6. 2,4. 12. 4,2 (= Npw 1). 5,5. 6,2. 9. 11. 7,12. 9,18 (= Npw 19). Diaps. 1 (= Npw 9,23). 3 (= Npw 25). 11 (= Npw 35). 11,4. 13,6. 15,2. 5. 17,3. 19. 32 (3). 33. 42. 43. 47 (2). 48. 51 (2). 18,2. 19,2. 7 (2). 21,11. 28. 32. 23,6. 24,2. 5. 10. 26,10. 27,6. 28,3. 30,16 (= Npw 15). 22. 25. 31,2. 6. 32,1. 10. 12 (2). 33,7. 20. 34,4. 18. 35,11. 36,13. 17. 18. 21. 24. 33. 40. 37,9. 11. 39,13 (2). 18. 40,2. 3. 4 (2). 14. 41,4. 6 (2). 11. 43,1. 5. 18. 21. 23. 44,3. 8. 12. 45,2. 3. 6. 8 (3). 11 (2). 12. 46,3. 6. 7. 8. 10. 47,4. 9. 15 (2). [Bd. 4, Sp. 334] 48,16. 49,1. 3 (2). 6. 7 (7). 16. 21. 50,14. 101,28. 102,11. 13. 103,2 (= Npw 3). 27. 104,7. 17 (2). 24. 37 (NpR = S. XXXI,32). 105,2. 28. 34. 40. 48. 106,12. 24. 25. 30. 40. 107,8. 108,30 (= Npw 31). 109,2. 4 (4). 112,5. 113,2’ (2). 3’. 9’. 12’. 114,5. 8 (= Npw 7). 117,9. 13. 14. 24. 118 B,10. C,21. X,171. 120,5 (2). 7 (2). 8. 123,3 (3, = Npw 2). 4 (2). 6. 124,5. 125,1. 126,1. 5. 127,5. 133,3. 134,3. 17. 135,20. 136,1. 8. 137,6 (= Npw 5). 138,16. 20. 139,7. 13. 141,2. 142,10. 143,1. 15. 145,5 (= Npw 6). 7 (= Npw 8). 10. 149,4. Cant. Es. 2 (2). Cant. Ez. 11. 12. Cant. Annae 2. 3. Cant. Moysi 2. 18. Cant. Abac. 3. 19 (NpR = S. XLVI,23). Cant. Deut. 4 (NpR = S. XLVII,3 = Npw 5). 8. 12 (2). 19. 27. 29. 30. 31 (2). 36. 39. Symb. 9. Cant. Zach. 68. Fides 12 (3). 13. 26. 27. 28. 30. 33. NpglNpw 32,4. 36,6. 104,11. 108,31. Np 10,8. 13,1. 17,31. 47 (2; X = S. VII,6.7). 20,10. 32,15. 44,8. 45,6. 12. 49,7. 51,7. 52,1 (4). 3 (2). 6 (2). 7. 53,6. 54,4. 8. 10. 20. 24 (2). 55,6. 10 (3). 56,1. 4. 57,4. 7. 8. 10. 12. 58,6. 11. 13. 14. 18. 59,6. 8. 11. 61,3. 7. 8. 9. 10. 63,8. 65,8. 16. 18. 19. 20. 66,1. 67,2. 6. 7. 17. 18. 19 (2). 20. 21 (3). 36 (3). 68,32. 34. 36. 70,1. 3. 11 (2). 72,1. 11. 26 (2). 73,11. 12. 74,6. 8 (2). 75,2 (2). 76,8. 14 (2). 15. 77,5. 19. 35. 59. 68 (2). 78,10 (2). 79,11. 15. 80,3. 7. 8. 10 (2). 11 (2). 83,12 (2). 84,9. 13. 85,5. 6. 10 (2). 11. 86,4. 88,5. 8. 90,1 (2). 3. 7. 91,3. 16. 93,1 (2). 4 (2). 7 (2). 11. 14. 17 (2). 22. 94,3. 4. 7. 96,7. 9. 98,2 (2). 8. 99,3. 100,2. 3. 117,13. 24. 134,5. Cant. Moysi 18. Npgl 13,1. 17,12. 45,10. 47,3. 50,14. 52,1. 6. 7. 53,3. 58,6. 62,9. 73,16. 18. 22. 77,9. 53. 65. 79,6. 80,16. 83,9. 89,10. 92, Prooem. 93,1. 96,8. 11. 100,8. 108,31. 146,3. NpXgl 118 Cant. grad. (= S. XI,16). Npw 4,4 (2). 9,18. 26. 42. 13,1. 6. 17,8. 26. 19,4. 29,11. 30,7. 103,18. 105,7. 108,15. 17. 18. 109,1. 113,8. 117,18. 118 A,5. V,161. X,169. De ps. gr. 8. 122,2. 126,3. 127,5. 131,13. 138,16. 20. 146,5. Cant. Es. 6. Cant. Abac. 17. W 19,3 (AB); als Vok. gebraucht: S 6,49 (Hildebr.). 34,113 (2; Wk). 114 (Wk). 92,1 (rhfrk. Geb.). 106,22. 107,37. 135,5. 9 (BB). 139,23. 140,36 (BB = 32 WB). 141,19. 26 (WB). 142,5 (BB = 2 WB). 12 (BB = 8 WB). 148,2. 8. 14 (alle BB). 310,23. 311,4 (S. Emm. Geb., Hs. A). 348,80. 359,92. 360,104. I 4,14. T 118,2. 3. 207,2 (2) = T Fragm. S. 291,6 (2). 233,7 = T Fragm. S. 290,1. Pw 54,2. 24. 55,2. 9. 12. 56,2. 6. 8. 12. 58,2. 6 (2). 11. 18 (2). 59,3. 12 (2). 60,2. 6. 62,2 (2). 63,2. 64,2. 6. 65,10. 66,4. 6. 67,8. 10. 11. 19. 25. 29 (2). 68,2. 6. 7. 14. 30. 69,2. 6. 70,4. 12 (2). 17. 18. 19 (2). 22. 71,2. 73,1. Nb 117,1. 323,7 [127,20. 353,3]. NpNpw 3,4. 7. 9. 5,3. 7,5 (= Npw 4). 10. 9, Diaps. 14 (= Npw 9,38). 21,2 (2). 3. 24,2. 22. 26,9. 27,1. 29,3. 13. 30,6. 31,7. 34,23. 24. 37,16. 22. 39,9. 18. 41,2. 12. 42,1 (= Npw 2). 2. 4 (2; = Npw 5). 5. 43,10. 44,7. 47,10. 50,3. 16 (2). 19. 103,1. 14 (= Npw 15). 20. 105,47. 107,6. 12. 108,2. 26. 136,7. 138,14. 20. 144,1. Cant. Ez. 17. Np 53,3. 4. 54,2. 24. 55,2. 9. 56,2. 6. 8. 58,2. 6 (2). 12. 18. 59,3. 60,2. 62,2 (2). 63,2. 64,2. 66,4. 67,8. 25. 29 (2). 68,2. 6. 7. 14. 30. 69,2. 6. 70,4. 12 (2). 19. 71,2. 73,1. 13. 74,2. 75,7. 76,14. 78,1. 9. 79,4. 5. 81,8. 82,14. 83,4. 9 (2). 10. 13. 84,5. 85,2. 12. 14. 16. 87,2. 88,9. 13. 28. 93,18. 138,23. Npgl 44,5. 100,4. Npw 3,4 (oder acc. sg. ?). 45,10. 118 R,130; gen. sg. -]es Gl 1,790,31. 2,656,64. 3,180,17 (SH B). 5,18,12. 520,28. AJPh. 55,235 (Ms. F III 15 c, 8. Jh.). Hildebrandt I,371,402 (SH A). S 20,9 = Wa 3,17 (sächs. Taufgel.). 23,7 (Hs. A). 11 (beide frk. Taufgel.). 29,6. 10. 11. 30,52. 33,91. 103. 34,114. 118 (sämtl. Wk). 89,9 (Sam.). 103,7 (Petr.). 124,10. 135,22 (WB). 136,20 (BB). 137,2 (ebda.). 138,40 (ebda.). 139,12 (WB). 17. 140,16 (BB). 32 (BB = 29 WB). 143,6 (WB). 10 (BB = 11 WB). 11 (WB). 13. 15. 22 (WB). 38. 144,1. 146,21. 24 (2; sämtl. ebda.). 147,21 (BB). 153,1. 2. 4. 7. 10. 20. 22. 24. 30. 34. 154,36. 158,3. 161,8. 15. 164,5. 12. 165,20. 171,25. 314,2 (2). 3. 316,2. 22. 27. 317,33. 323,2. 7. 324,25. 32. 36. 39. 40. 42. 326,14. 18. 21. 327,1. 2 (Hs. B). 5. 328,22 (2). 336,2. 3. 4. 5. 8. 337,38. 338,5. 339,23. 35. 340,2. 10. 11 (2). 341,14. 344,5. 347,49 (2). 50. 51 (Hs. A). 58. 348,96 (Hs. B). 349,114 (2). 117 (2; sämtl. ebda.). 355,18. 356,32 (2). 33. 34. 35. 36 (2). 374,7. I 1,12. 2,2. 6. 3,1. 4,4. 12,14. 13,6. 14. 14,7. [Bd. 4, Sp. 335] 8/9. 16. 18. 16,2. 4. 17,1. 18,2. 21,6. 17. 22,2. 5. 22. 23,6. 11. 24,1. 25,19. 28,1. 29,1. 3. 15. 19. 31,15. 40,8. 14. 42,9. F 4,8. 9,12. 17,14. 27,23. 26. 29,2. 12. 17. 26. 30,17. 25. 31,14. 32,10. 35,21. 27. 36,27. 38,2. 8. 39,9. 40,11. T 2,2. 3. 4. 3,7. 9. 4,13. 18. 5,5. 6,1 (2). 7,2. 5. 9,1. 12,1. 13,1. 3. 6. 14,4. 7. 15,3 (2). 4. 6. 16,1. 17,6. 7. 19,4. 21,7. 8. 22,4. 8. 14. 30,2. 38,7. 44,3. 51,3. 4. 53,6. 58,2. 62,5 (2). 64,9. 68,3. 70,1. 73,1. 76,1. 81,5. 82,5 (2). 6. 9. 12. 84,2. 3. 4. 5. 87,3. 88,1. 8. 13. 90,2. 4. 96,6. 106,4. 110,4. 113,2 (2). 117,2. 118,1. 119,2. 3. 11. 121,3. 123,6. 124,5. 126,1. 3. 127,3 (3). 128,5. 131,20. 132,2. 18. 133,1. 134,8 (2). 135,2 (2). 16. 24. 30. 140,1 (3). 141,16. 17. 143,1. 158,2. 189,3. 190,1. 197,6. 205,2. 3. 210,2. 212,2. 217,1 = T Fragm. S. 291,4. 234,2. 244,2 = T Fragm. S. 290,2. O 1,1,34. 38. 42. 45. 46. 47. 107. 3,28. 4,21. 23. 38. 42. 57. 59. 67. 5,18. 30. 46. 65. 6,13. 10,1. 11,27. 38. 12,6. 7. 29. 13,4. 14,13. 22. 15,5. 8. 16,7. 9. 12. 26. 27. 22,61. 23,3. 38. 25,9. 23. 26,8. 12. 28,10. 11. 2,2,26. 28. 34. 37. 3,24. 26. 4,2. 39. 50. 55. 63. 71. 73. 78. 95. 6,41. 55. 7,7. 24. 45. 9,12. 11,19. 29. 42. 12,13. 35. 85. 13,38. 14,23. 72. 16,26. 18,20. 19,19. 3,2,15. 4,11. 44. 7,51. 88. 8,50. 13,41. 16,3. 15. 20,12. 50. 73. 159. 173. 180. 22,1. 52. 58. 23,21. 24,36. 86. 26,6. 8. 4,3,12. 4,47. 65. 5,40. 47. 56. 6,3. 7. 52. 15,40. 61. 19,31. 49. 51. 56. 20,17. 23,25. 29,13. 30,10. 17. 34. 33,33. 34,1. 9. 18. 37,17. 5,3,18. 6,17. 8,4. 13. 35. 11,17. 12,5. 18. 28. 56. 72. 13,23. 15,29. 17,9. 16. 19,21. 20,5. 22,1. 5. 23,43. 44. 191. 278. 279. 25,8. 9. 23. 26. 51. 76. 88. Oh 64. 75. 111. 124. Ol 20. 22. 42. 58. 59. 92. Os 20. 40. Nb 22,31. 35,19. 49,8. 90,16. 100,28. 127,17. 176,7. 185,26. 190,14. 195,16. 196,20. 216,17. 19. 218,2. 221,6. 13. 21. 224,11. 226,14. 227,30. 251,31. 262,19. 272,27. 273,2. 13. 275,32. 277,5. 23. 278,29. 279,4. 280,14. 281,2. 288,27. 289,14. 17. 290,1. 15. 291,2. 301,27. 302,6. 11. 26. 309,8. 312,22. 315,8. 317,13. 318,6. 320,10. 323,5. 325,28. 326,16. 20. 327,18. 328,11/12. 335,1. 5. 337,13. 16. 345,21. 346,9. 18. 348,6. 15 (2). 353,25. 354,5. 12. 356,12. 357,28. 358,1. 23. 359,12. 360,12. 27. 361,5. 28 [25,11. 39,25. 55,21. 100,19. 111,12. 138,24. 188,16. 201,30. 206,14. 211,20. 213,2. 233,2. 4. 235,5. 238,3. 10. 18. 242,4. 244,18. 246,12. 271,21. 283,13. 294,17. 24. 295,9. 298,9. 299,15. 300,4. 301,10. 17. 303,1. 20. 312,11. 313,2. 5. 314,2. 16. 315,6. 328,23. 32. 329,5. 20. 336,28. 341,11. 344,16. 346,26. 347,17. 349,24. 353,1. 356,9. 357,2. 6. 358,9. 32/359,1. 366,8. 12. 369,2. 5. 378,16. 379,5. 14. 381,9. 18. 19. 387,10. 18. 25. 390,5. 391,23. 392,1. 23. 393,14. 394,14. 395,1. 8. 396,3]. Nc 700,18. 744,22 (2). 745,10. 762,25. 763,1. 771,25. 796,8. 839,29. 840,19 [19,8. 82,8 (2). 83,2. 108,2. 10. 119,19. 154,2. 211,5. 27]. NpNpw 1,2. 4. 2,6. 6,6. 9, Diaps. 9 (= Npw 9,33). 13,3. 17,22. 28. 19,8. 23,3 (2). 6. 24,14. 25,8. 26,13. 14. 27,5. 32,1. 6. 33,8. 12. 34,6 (= Npw 5). 35,2. 6. 36,9 (2). 20. 31. 38,7 (2). 41,3. 5 (3). 42,4. 43,22 (= Npw 21). 44,2 (2). 7. 16. 45,4. 48,1. 49,22. 23. 50,21. 101,22. 102,17. 103,3. 104,19 (= Npw 20). 105, Prooem. 2. 22. 28. 33. 128,8 (2). Fides 26. 31. 35. NpglNpw 2,2. 21,8. 35,7. 9. 36,25. 39,7. 9. 42,2. 4. 5. 43,25. 45,4 (2). 5. 6. 47,2. 10. 13. 48,4. 13. 50,16. 101,5. 9. Np 9, Diaps. 5. 45,5. 47,2. 9. 51,9. 10 (2). 52,2. 54,15. 22 (2). 56,10. 61,13. 62,8. 9. 63,10. 11. 65,5. 15. 67,2. 16. 18. 25. 26. 68,31. 70,1. 72,16. 17. 73,8. 74,9. 76,4. 13. 77,7. 10. 31 (2). 78,1. 6. 80,10 (2). 82,8. 13. 83,11. 86,3. 87,13. 88,7. 89,17. 91,6. 14. 93,15. 94,3. 96,5. 6. 97,6. 100,3. 4. 104,25. 105,14. 16. 25. 106,12. 24. 43. 110,2. 10. 111,6. 113,2. 18’. 114,4. 115,15. 19. 117,12. 16 (2). 27. 118, Prooem. B,14. E,36 (3). F,48. P,115. 119. V,165. X,171. ebda. (X = S. VIII,7). 119,5. 121,1. 5. 9. 125,3. 128,8. 136,6. 139,9. 149,6. Cant. Annae 9. Cant. Moysi 17. Cant. Deut. 3. Symb. 7. Cant. Zach. 78. NpX 118,171 (S. VIII,6). 119,4 (S. XII,20). Npgl 17,9. 14. 17 (2). 21,7. 30,1. 32,6. 36,17. 45,11. 47,2. 52,4. 6. 7. 55,9. 57,4. 58,8. 59,8. 64,2. 10. 11. 65,15. 67,3. 9. 11. 14 (3). 16. 19. 68,28. 37. 70,1 (2). 2. 15. 72,24 (2). 73,14 (2). 18. 76,11. 17. 77, Prooem. 2. 3. 31. 38. 49. 61. 66 (3). 69. [Bd. 4, Sp. 336] 78, Prooem. (2). 80,17 (2). 81, Prooem. 2. 82,1. 13.14. 83,1. 3 (2). 85,5. 7. 10. 14. 16 (2). 87,1 (2). 9. 14. 17. 88,1. 8. 17. 89,11 (2). 90,11. 93,11. 94,3. 95, Prooem. 1. 13. 96,1. 8. 97,7. 100,8. 103,33. 105,23. 106, Prooem. 108,11. NpXgl 118, Cant. grad. (S. X,9). Npw 3,9. 4,3. 5,6. 9,30. 10,5. 11,7. 12,1. 13,3. 6. 15,4. 17,19. 27. 28. 40. 18,2 (2). 19,6. 21,1. 26,14. 27, Prooem. 3. 28,1. 29,6. 32,2. 34,7. 16. 35,1. 8. 38,9. 44,11. 101,21. 28. 102,7. 103,3 (3). 14. 16 (2). 106,12. W 28,5. 31,5. 51,8. 52,20. 22. 40. 84,6. 106,11. 15 (sämtl. BCK); -]is S 139,11 (BB). 140,14 (WB). 143,5 (BB). 11. 22. 38. 39. 146,24. 27 (2). 147,2. 26. 31. 40 (alle BB). 156,13. 18. 157,22. 23. 165,26. 166,37. 169,11. 16. 18. 20. 21. 22 (2). 33. 170,60. 64. 171,13 (2). 23. 173,7. 176,2. 336,6. 7. 345,7. 346,11. 24 (Hs. A). 347,48. 52. 53. 350,7. 353,6. 357,6. 13. 16. 358,39. 44. 45. 46 (2). 47 (2). 48. 49. 59 (2). 359,66. Nb 218,19 [235,22]. NpglNpw 106, Prooem. Np 28,1 (a = Beitr. 30,4,6). 45,10. 48,20. Npgl 9, Diaps. 7. 27,3. 29,1. 34,16. 64,10. 11. 66,4. 67,10. 68,5. 70,2. 15. 19. 80,3. 82,1. 83,12. 85,7. 88,18. 90,14. 91,5. 95,12. 96,6. 98,2. 3. 100,6. 101,21. 103,3. 15. 26. 106,12. 108,6. Npw 12,6. 103,15. 33. 104,25. 105,10. 14. 16. 24. 25. 106, Prooem. 12. 24. 43. 108, 8. 9. 10. 11. 14. 18. 109,1 (2). 2. 3 (2). 4. 110, Prooem. 2. 10. 111,4. 113,2 (2). 3. 7. 18’. 114,4. 115,15. 19. 117,12. 16 (2). 27 (4). 118 A,1. 3. B,9. 14 (2). C,19. D,25. 31. 32. E,33 (2). 34. 36 (3). 37. F,42. 43. 44. 47. 48 (2). G,55 (3). I,65. 72. K,73. 80. N,97. 98 (2). 104. P,115. 119. 120. Q,127 (3). S,139. 141. 142 (3). V,161 (3). 165. 166. De ps. gr. 1. 6. 7. 119,4. 5. 120,4 (2). 5. 121,1. 5 (2). 9. 122,3. 125,3. 127,3. 128,7. 8. 129,4. 131,1. 2 (2). 6. 132,3. 136,6. 138,7. 9. 139,9. 144,4. 145,3. 146,3. 149,6 (3). 8. Cant. Ez. 15. 17. Cant. Annae 1. 9. Cant. Moysi 18. Cant. Abac. 7. 8. 17. 18. Cant. Deut. 3. 8. 24. 32 (3). 42. Symb. 7. Cant. Zach. 78; dat. sg. -]e Gl 1,511,15 (Ja). 790,16. 2,182,22 (M, 5 Hss.). 294,48 (ebda., 2 Hss.). S 34,110 (Wk). 67,27. 29 (beide Musp.). 136,25 (BB). 139,19. 140,3 (BB = 2 WB). 147,19 (BB). 156,4. 5. 10. 20. 159,9. 13. 160,2. 164,3. 13. 168,19. 170,54. 55. 172,31. 173,2 (2). 12. 15. 178,16. 316,1 (Würzb. B.). 15. 317,32 (beide ebda.). 323,3. 324,41 (beide Lorscher B.). 327,1. 328,17. 21. 331,1 (Pfälz. B.). 336,1. 11. 16. 337,30. 32. 36. 339,22. 29. 31. 340,13. 341,2. 347,47. 356,53. 358,54. I 5,2. 7,19. 8,4. 16. 12,22. 23,13. 28,22. 32,14. 33,7. F 29,6. 34,27. 30. 35,25. 40,19. 24. T 1,1. 2. 2,2. 3. 6. 9. 3,1. 4. 8. 4,5. 6,3. 7,2 (2). 12,9. 13,6. 30,1. 37,2. 68,3. 82,9. 88,6. 13. 104,5. 105,3. 106,5. 7. 111,3. 115,2. 119,1. 12. 126,3. 127,4. 131,16. 18. 20 (2). 132,9. 14. 19. 135,12. 171,3. 175,5. 176,2. 190,1 = T Fragm. S. 291,9. 221,7 (2). 225,2. O 1,1,54 (= 53 F). 105. 112. 4,5. 13. 16. 33. 73. 5,3. 16. 7,6. 8,23. 10,27. 11,32. 12,8. 23. 14,23. 15,2. 16,3. 10. 18,46. 19,20. 21,16. 23,21. 41. 43. 24,1. 27,42. 28,19. 2,1,41. 2,30. 6,54. 7,8. 9,61. 12,8. 17,23. 24. 18,24. 20,4. 8. 21,1. 22,4. 3,2,14. 12,26. 16,18. 18,7. 20,107. 149. 22,51. 26,9. 12. 4,9,27. 32. 11,9. 19,65. 29,26. 34,16. 5,6,47. 9,27. 12,76. 77. 97. 20,99. 25,7. 25. Oh 29. 61. 73. 114. Ol 25. 30. 60. 66. 84. Os 38. Nb 32,13. 38,6. 48,29. 94,10. 16. 20. 124,3. 139,21. 163,24. 182,23. 24. 186,12. 24. 216,25. 218,7. 222,10. 227,6. 229,7. 230,27. 275,15. 282,8. 293,1. 303,25. 306,13. 322,5. 23. 328,4. 9. 335,4. 352,21 [36,13. 43,7. 55,12. 104,14. 20. 24. 134,29. 151,1. 176,1. 199,3. 4. 202,14. 26. 233,10. 235,10. 239,13. 245,16. 247,18. 249,19. 297,19. 305,1. 317,16. 331,2. 333,18. 351,22. 352,9. 358,25. 30. 366,11. 386,3]. Nc 706,21. 777,14. 818,22. 28 [28,3. 128,12. 183,2. 8]. NpNpw 1,1. 2,7. 11. 3,3. 4,6. 9. 7,6 (Npw = 5). 11. 9, Diaps. 2 (Npw = 9,24). 9 (Npw = 9,33). 15,8. 17,7. 30. 42. 19,4. 21,9. 23,9 (2). 24,15. 26,4. 29,9. 31,5. 9. 32,1. 2. 16. 33,3. 34,9. 36,7 (Npw = 6). 21. 23. 33. 39. 38,12. 14. 39,4. 16. 41,3. 6. 7. 9. 10. 12. 42,4 (2, davon 1 Npw = 5). 5. 43,9. 22 (Npw = 21). 45,2. 46,2. 7. 10. 48,8 (2). 14. 19. 49,1 (Npw = Prooem.). 5. 14. 50,6 (2). 19. 21. 101,23. 103,21. 105,9. 20. 25. 39. 42. 106,1. 6. 29. 107,14. 108,15. 30. 111,9. 114,9. 115,12. 117,19 (Npw = 20). 23 (2). 118 P,115. 120,2. 121,3. 7. 122,2. [Bd. 4, Sp. 337] 124,1. 128,6. 131,2. 5. 135,2. 139,7. 145,6. 146,1. 147,18. 148,1. 149,6. Cant. Es. 4 (Npw = 3). Cant. Ez. 14. Cant. Deut. 6. 17. 21. Cant. Mariae 54. Fides 2 (2). NpXNpw 118 Cant. grad. (X = S. X,12 = Npw De ps. gr. 5). NpglNpw 9,16. 36,6. 105,12. 108,29. Np 9,15. 12,6. 13,6. 17,16. 23,5. 31,6. 36,3. 4. 46,10. 51,10. 52,6. 54,17. 55,5. 13. 56,3. 59,14. 60,8. 61,2. 6. 8. 11. 62,12. 64,2. 14. 65,1. 8. 15 (2). 67,4. 5. 9. 17. 32 (2). 33. 34. 70,1 (3). 72,1. 7. 10. 16. 28. 74,6. 75,2. 4. 11. 12. 76,2. 77,8. 19. 41. 57. 65. 78,1. 80,2. 84,1. 86,4. 88,7 (2). 51. 90, Prooem. 1. 2. 91,2. 93,4. 13. 94,1 (2). 96,12. 97,6. 8. 99,2. 102,1. 22. 105,33. 108,14. 136,6. NpX 118 Epil. (X = S. IX,2). Npgl 17,51. 21,9. 32,3. 44,15. 46,10. 55,2. 57,7. 59,2. 70,1. 78,5. 9. 80,2. 11. 17. 82,8. 9. 84,14. 85,7. 86,2. 88,1. 4. 91,2. 97,6. 105,33. 106,16. NpXgl 118,171 (X = S. VIII,5). Npw 9,8. 10,4. 13,1. 15,7. 17,22. 31. 18,15. 31,11. 34,4. 37,8. 38,13. 39,4. 44,3. 108,5. 11. 17. 20. 31. 110,6. 117,27. 118 V,161. X,170. 130,1. Cant. Moysi 4. Cant. Abac. 3. Fides 2; -]a Gl 2,182,23 (M, clm 14 689, 11./12. Jh.); -]o S 336,19. 24. 337,34 (sämtl. Benediktb. Gl. u. B. II, 11./12. Jh.); -] 336,21 (Benediktb. Gl. u. B. II, 11./12. Jh.). 344,1. 5 (beide S. Galler Gl. u. B. II, 12. Jh.). 345,3. 348,83. 88 (Münch. Gl. u. B., 2 Hss., 12. u. 14. Jh.). 356,25. 31 (beide Wessobr. Gl. u. B. II, 12. Jh.). 358,43. 58. 359,61. 65. 69. 74. 76. 82. 360,108. 361,137 (sämtl. Benediktb. Gl. u. B. III, 12. Jh.). O 2,12,10. Ol 32. Np 31,11. Npw 13,6. 36,4; acc. sg. -] Gl 2,193,13 (M, 2 Hss.). S 20,7 (2) = Wa 3,14. 15 (sächs. Taufgel.). 23,6. 9 (frk. Taufgel.). 29,14. 30,47. 31,59. 32,75 (sämtl. Wk). 50,37 (Exh.). 85,21 (Ludw.). 126,43. 135,9 (WB). 12 (ebda.). 136,8. 11. 16 (sämtl. BB). 156,7. 10. 161,15. 165,22. 24. 168,16. 170,42 (oder dat. sg. ?). 171,17. 173,1. 175,2. 326,1. 328,16. 330,17. 338,1. 340,10. 341,16. 343,19. 21. 346,19. 349,123. 125. 126. 350,2. 353,2. 5. 354,1. 357,2. 358,57. 362,1. I 5,9. 10,8. 23,11. 33,14. F 30,19. T 4,12. 6,3. 7. 7,5. 13,10. 15,4. 5. 22,13. 49,5. 54,8 (2). 9. 64,8. 88,6. 103,2. 111,2. 116,4. 122,1. 2. 128,2. 131, 10. 17. 134,7. 162,1. 177,2. 205,3. 5. 210,2. 238,5. 244,3. O 1,24,11. 2,6,56. 9,56. 19,18. 3,20,61. 4,5,16. 26. 15,4. 19,47 (PV). 26,24. 30,31. 31,7. 5,6,5. 12,70. 16,28. 20,75. 76. 25,12. 41. Pw 2,2. 54,21. 65,8. 68,33. 70,3. Nb 24,2. 35,24. 45,20. 47,6. 134,13. 160,11. 181,29. 182,15. 186,13. 187,12. 190,4. 197,7. 212,11. 26. 218,9. 219,5. 287,22. 315,14. 318,10. 321,23. 324,19. 352,13. 362,24 [26,18. 40,5. 51,16. 53,8. 145,11. 172,5. 198,8. 24. 202,15. 203,14. 206,4. 213,19. 229,3. 18. 235,12. 27. 311,3. 344,22. 347,21. 351,8. 354,20. 385,23. 397,2]. Nc 798,29. 832,31. 839,28 [158,3. 201,19. 211,4]. NpNpw 7,18. 8,3 (Npw = 5). 9,18 (2; Npw = 19). Diaps. 4 (Npw = 9,26). 13 (Npw = 9,37). 10,2. 3. 13,15. 14,4. 17,32. 20,8. 21,24. 25. 27. 23,6. 24,12. 28,7 (Npw = 8). 29,7. 30,18 (Npw = 19). 19. 24. 25. 31,9. 10. 33,2. 4. 5. 7. 10. 11 (2). 34,18. 37,8 (2). 11. 38,5. 39,4. 40,2. 41,4. 5 (2). 42,4 (Npw = 5). 5. 46,8. 48,14. 101,1. 6. 19. 28. 102,20. 104,1. 3. 4. 105,30. 108,30. 111,1. 7 (Npw = 8). 112,1. 113,9’. 11’. 114,1. 117,8. 9. 118 A,2. C,19. 127,1. 4. 5. 130,3. 134,20. 135,1. 26. 141,7. 143,15. 145,2 (2). 147,12 (2). 148,1. 150,1. 5 (Npw = 6). Cant. Ez. 11. Cant. Deut. 4 (NpR = S. XLVII,1). 31. Symb. 1. Cant. Mariae 46. Fides 1 (2). 16. NpglNpw 7,15. 21,18 (Npw = 19). 101,28. 104, Prooem. 107,10 (Npw = 9). Np 13,2. 30,7. 32,8. 37,8. 43,18. 52,3. 6. 53,5 (2). 54,15 (2). 20. 23. 55,5. 57,9. 58,6. 61,6. 65,7. 16. 67,7. 27. 35. 68,33. 72,1. 73,11. 16. 74,6. 75,2. 76,3. 77,7. 17 (2). 18. 22. 56. 78,13 (2). 79,17. 80,10. 83,3. 85,5. 86,5. 91,6. 96,7. 10. 98,5. 9. 100,4. 104,1. 108,20. 127,5 (2). Npgl 3,4. 67,36. 68,7. 70,19. 71,4. 72,15. 75,2. 79,7. 19. 88,5. 52. 97,3. 99,4 (2). 102,7. Npw 9,30. 21,19. 36,3. 17. 102,22. 108,12. 109,4. 110,1. 111,3. 117,4. 118 C,19. E,36 (3). R,132. De ps. gr. 8. 120,4. 127,5. 146,2. Cant. Moysi 2. W 52, 42 (BCK); nom. pl. -]a S 31,72 (Wk). T 134,8. O 3,22,49. Nb 190,13. 247,27. 248,2 [206,13. 267,11. 18]. Nc 697,13. 714,24. 733,8. 757,11. 767,24. 841,20 [Bd. 4, Sp. 338] [14,10. 39,16. 65,5. 100,7. 114,18. 213,8]. NpNpw Fides 13. Np 85,8. 94,3. 95,5. 134,5. 17. Cant. Deut. 37. Npgl 49,1. 90,1; -]e 81,7 (2). Npw 17,32. 46,10. 49,1. 118 C,21. 134,5. 17. 135,2. Cant. Deut. 37; gen. pl. -]o Nc 689,6. 691,1. 695,3. 697,9. 716,6. 724,13. 30. 725,2. 19. 23. 726,2. 729,12. 733,12. 734,30. 738,4. 745,25. 748,20. 757,7. 764,28. 765,9. 767,14. 29. 768,21. 771,16. 783,14. 785,15. 790,17. 792,12. 798,23. 799,8. 800,16. 804,29. 805,6. 806,27. 814,9. 816,6. 833,14. 835,22. 836,6. 837,12. 841,19. 26. 844,21. 845,6 [3,6. 5,14. 11,6. 14,6. 41,16. 52,16. 53,11. 13. 54,6. 10. 21. 59,16. 65,9. 67,15. 72,4. 83,16. 87,10. 100,3. 110,22. 111,9. 114,8. 23. 115,21. 119,10. 136,18. 139,13. 146,12. 149,4. 157,19. 158,12. 160,8. 165,18. 166,4. 168,6. 177,13. 180,3. 202,11. 205,16. 206,13. 208,4. 213,7. 14. 217,1. 16]. NpNpw 135,2. Np 49,1. 81,1. Npgl 83,9; -]e Npw 49,1; dat. pl. -]um S 23,4 (frk. Taufgel.). 5 (ebda., Hs. A); -]on O 2,5,17. 6,21; -]en Gl 1,433,11 (M). Nb 105,9. 284,14 [115,27. 307,12]. Nc 692,9. 29. 715,30. 733,19. 738,30. 764,20. 766,24. 767,26. 825,11. 837,4. 842,19 [7,9. 8,7. 41,10. 65,16. 73,5. 110,14. 113,12. 114,20. 191,16. 207,20. 214,16]. NpNpw 134,5. Cant. Deut. 16. Np 85,8. Npgl 72,23; acc. pl. -]a S 32,77 (Wk). T 134,8. Nc 725,29. 729,30. 771,21. 819,23 (2, vgl. K.-T.). 839,27. 840,29 (-â). 841,31 [54,16. 60,11. 119,15. 184,9 (2). 211,3. 212,10. 213,19]. NpNpw 105,29. Fides 16. Np 4,3. 94,3 (2). 95,4. 96,7; -]e Npw 4,3. 9,22.
cotto: gen. pl. Gl 1,102,3 (K; zur Geminate vgl. Splett, Stud. S. 167). — gott: nom. sg. Pw 65,18; als Vok. gebraucht S 314,1 (jg. bair. B., später Druck 1561); dat. sg. -]e Gl 5,520,6 (Gespr.; vgl. Rhein. Vjbll. 33, 294,90); -]a 518,16 (ebda.); acc. sg. -] WA 52,42.
godt: dat. sg. Pw 2,11 (für gode ? Zu -t für -e vgl. Ausg. S. 90, Anm. 1).
goth: nom. sg. Gl 3,390,1 (Hildeg.). W 19,3 (CK); gen. sg. -]es Gl 3,393,40 (Hildeg.); -]des 394,52 (ebda.).
god: nom. sg. Gl 1,789,58. 3,379,50 (Jd). S 85,9. 33 (beide Ludw.). 362,15. 363,32. [Pk 32,12. 114,5 (got der Ausg. ist wohl nach § 90 der Gr. Druckfehler)]; als Vok. gebraucht [Pk 29,2]; gen. sg. -]es Gl 4,289,22 = Wa 50,19. 298,63 = Wa 56,17. 301,32 = Wa 59,28 (sämtl. Ess. Ev., 10. Jh.). Gl 4,313,41. S 20,9 = Wa 3,16 (sächs. Taufgel., 9. Jh.). 23,11 (frk. Taufgel., 2 Hss., 1 davon 9. Jh.). 82,18. 85,27 (Ludw.). 86,36. 39. 55 (sämtl. ebda.). 110,16. 111,17. 302,29. 318,2 = Wa 16,4. 10 = 13. 329,1. 2 (2). 330,22. 23. 331,2 (2; Pfälz. B.). 332,2. 15 (beide Reichen. B.). 362,5. 7. 363,22. 396,2. 6. [Wa 14,24 = 10,5 (as. Ps.). 18,10. 15.] I 9,6/7. O 1,1,38 (V, d unterpunktiert, t übergeschr.). Pw 18,1. 8 (2). 9 (2). 54,15. 67,18. 25. [Pk 28,1.] WA 28,5. 31,5. 51,8. 52,20. 22. 40. 84,6. 106,11. 15; -]as Gl 4,303,66 = Wa 61,21 (Ess. Ev., 10. Jh.). S 319,44 = Wa 17,19. 46 = 22. 48 = 24. 49 = 24. 51 = 26. [Awf. Tg. S. 91,13]; -]is Pw 60,8. 61,12. 63,10. 64,10. 65,5. 67,3. 4. 9 (2). 16. 68,31. 72,17. 73,8; dat. sg. -]e S 33,98 (Wk; fälschlich für acc. god ? Vgl. Anm. z. St.). 85,2. 29. 86,45 (sämtl. Ludw.). 301,15. 302,15. 29. 329,1. 330,22. 332,1 (Reichen. B., 9./10. Jh.). 7. 8. 11. 16. 19. 21. 23 (sämtl. ebda.). 363,28. 383,3 (-d- korr. aus -t-). [Wa 13,14 = 7,1.] I 5,4. Pw 3,2. 54,17. 55,5 (2). 11 (2). 13. 56,3. 59,14. 61,2. 8. 62,11. 65,2. 3. 16. 67,5. 17. 27. 32. 33. 34. 35. 68,4. 32. 72,28 (2); -]a Gl 1,710,16 = Wa 47,1. 4,287,50 = Wa 49,4 (Ess. Ev., 10. Jh.). S 110,13 (De Heinr.). 318,1 = Wa 16,3. 319,47. 50 = Wa 17,23. 25 (sämtl. sächs. B.); -]i Pw 61,8; -] ebda. 3,4; acc. sg. -] [Awf. Tg. S. 91,11 (Hs. A). Pw 56,3; instr. sg. -]u I 8,18; nom. pl. -]a 13,20. 21,8; gen. pl. -]o Gl 2,584,13 = Wa 98,20. — gođ: dat. sg. S 332,27 (Reichen. B., 9./10. Jh.).
gd: nom. sg. als Vok. gebraucht S 60,1 (frk. Geb., 9. Jh.; zu -- vgl. Karg-Gasterstädt, Beitr. 67,432).
Nur die Endung ist geschrieben: gen. sg.: tes Gl 1,736,7; dat. sg.: te 732,2; acc. sg.: tan 731,60. 732,53. 734,27 [Bd. 4, Sp. 339] (alle S. Paul XXV a/1, 8. Jh.; zu -an vgl. Braune, Ahd. Gr.13 § 195, Anm. 1.2.).
Verschrieben: nom. (voc.) sg.: get Pw 59,12; gen. sg.: goten Gl 5,520,29 (Gespr.; en unsicher, Steinm.; die Verschr. goten statt gotes wohl durch Verwechslung von got und gōt, guot, vgl. Huisman, Rhein. Vjbll. 33,296,106 f.); getes T 190,3; gotes OF 3,22,29 (für guates PV); godts Pw 1,2; dat. sg.: goto Mayer, Glossen S. 109,14; gkoto S 94,4 (Georgsl.); acc. sg.: gon S 345,5 Anm. 7 (Münch. Gl. u. B., Hs. B). OF 4,19,47; gen. pl. ?: cutum (Pa), cotum (K), cotom (Ra) Gl 1,102,2 (verschr. unter Einfluß der Endung des lat. Lemmas diuum, vgl. Splett, Stud. S. 167).
Verstümmelt: nom. sg.: co . Gl 1,98,1 (K; zum fehlenden auslautenden -t vgl. Splett, Stud. S. 163); go . [Wa 13,19 = 7,5.] F 34,18. [Pk 28,3]; .. t H 26,3,2; g .. F 30,28; gen. sg.: .. tes S 159,12. 217,25 (B). 231,18 (B). H 26,8,1; g .. S 176,1 (vielleicht stand gotis, Steinm.); go .. F 32,5; .. es 16,7; go . es 27,9; got . s 21; . otes 29,8; dat. sg.: .. te S 222,30. 245,30. 257,19 (sämtl. B). H 6,7,1; got . S 158,4; g .. 326,4. F 28,15; .. e 41,10; acc. pl.: go .. Gl 2,583,52 = Wa 97,23 (Düsseld. F 1, 9. oder 10. Jh.); hierher vielleicht auch: g .. (?): gen. sg. ? S 316,15 (Würzb. B., 9. Jh.; Spur der Rundung eines g“, Steinm.; Hofmann, Beitr. 76,541, hält Lesung sin .. oder sin .. für wahrscheinlicher als gotes; g ..: nom. sg. ? F 41,2 (oder als gab zu lesen, Steinm. hdschr.).
Konjekturen: nom. sg.: got F 34,24. 41,6; gen. sg.: gotes S 159,6. 175,6; gotis S 358,48; dat. sg.: gote S 323,1 (Lorscher B., 9. Jh.); gode Pw 61,6 (Ausg. Quak, vgl. aber auch Firchow, Ps. S. XXVIII); acc. sg.: got F 1,23. NpX 118 Cant. grad. (= S. XII,3).
Vorbemerkung: Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nur die Glossenbelege und etwa 430 Textbelege ausführlich verzeichnet. Weitere etwa 960 Textbelege werden numerisch angereiht. Der Rest der Belege (etwa 2500) wird nicht verzeichnet. Die volle Belegstellenzahl ist aus dem Formenteil ohne große Mühe zusammenstellbar, da dieser formal gering gegliedert ist. Auf diese Weise wird eine weitgehende Wiederholung von Zahlenblöcken vermieden und der Artikel überschaubar gehalten.
I. got gebraucht für höhere Wesen außerhalb der jüdischen und christlichen Religion, denen religiöse Verehrung zuteil wird, heidnischer Gott, oft im Plural gebraucht:
1) allgemein: cutum coto divum deorum Gl 1,102,2. 3 (zu -um vgl. Splett, Stud. S. 167). coto divum 103,2. den goten [populus immolabat in] excelsis [3. Reg. 3,2] 433,11. vsaro godo rastun pulvinar (dazu Glosse: lectum deorum) [ut] nostrum [manu abomineris tangere, Prud., P. Vinc. (V) 179] 2,584,13 = Wa 98,20. cotes huses [ex alto] delubri [culmine, Verg., A. II,410] 693,31. ingagrapenem kotvm [in idolis et] (Hs. in) sculptibilibus [Pass. PP. 634] 762,11. forsahhistu ... den gotum, thie im heidene man ... zi gotum habent? S 23,4. 5. gilih quad (sc. ther diufal) goton warin O 2,5,17, ähnl. 6,21. ne ist heil himo in gode sinemo non est salus ipsi in deo eius Pw 3,2. uuir geeiscoton Busiridem io slan sine geste . unde opferon sinen goten Nb 105,9 [115,27]. do er (sc. Adam) got uuolta uuerden NpNpw 1,1. sinen got zeigot . der . der sunnun alde manen betot 41,4. sie irdahton misseliche gota 105,29. vuaz sint iro gota? Gold unde silber menniscon hantuuerch 134,17. vnser got neist so iro got non enim est deus noster ut deus eorum Cant. Deut. 31. uuar sint iro gota nu? ubi sunt dii? 37. alle gota heidenero dieto omnes dii gentium Np 95,5. dii paganorvm (kota dero heidenon) sint demonia NpglNpw 17,32, ferner: Np 85,8. 96,7. Npw Cant. Moysi 2; [Bd. 4, Sp. 340]
abwertend bezeichnet als fremidi, luggi, missiliumentîg, niuuui, unreht: thia misliumiandigon goda [(Christus) dampnat] infames deos [Prud., P. Calag. (I) 68] Gl 2,583,52. neuuas mit imo got uremider non erat cum eo deus alienus S 303,18. ube uuir gespreiton unsere hende ze fremidemo gote ad deum alienum NpNpw 43,22, ferner (stets deus): Cant. Deut. 12. 16. Npgl 72,23. ziu minnont ir idola . unde ziu suochent ir lugge gota? NpNpw 4,3. losest du mir Israhel . so neist sament dir nehein got niuuuer Israhel si audieris me . non erit in te ... deus recens Np 80,10. quia apud me est fons uitę . nals apud recentem deum (mit dem niuuuen gote) Npgl 80,11, hierher wohl auch: cot croni cot niuui deus recens deus novus Gl 1,98,1. 2. sie gramdon mih ... in unrehtemo gote ipsi me provocaverunt in eo qui non erat deus NpNpw Cant. Deut. 21.
2) für die griechischen und römischen Götter: des gotes pi [Cocyti stagna alta vides Stygiamque paludem,] dii cuius [iurare timent et fallere numen, Verg., A. VI,324] Gl 2,656,64; im Plur. für die Gesamtheit der Götter und Götterwesen: (Lucanus sprah) tien goten daz negotium lichen . demo der sigo chomen uuas victricem ... causam diis placuisse Nb 284,14 [307,12]; für die allegorischen Göttergestalten des Marcianus Capella: selbiu diu sangcuten diu dero goto gehileih scafot Caliopea componens conubium divum Nc 691,1 [5,14]. gezogen mit michelen ruochon dero goto magnaque deorum sit educata cura 697,9 [14,6]. daz iro (sc. der Psyche) dia gota . in iro selbero geburtetage ... michela geba gaben dii ... multa contulerant 13 [10]. taz tie gota uuellen . des ist nehein tuala quod superi volvere 714,24 [39,16]. tu (sc. Jupiter) scaffost tero goto ding sortem caelitum 724,30 [53,11]. du (sc. Jupiter) mit rehte fater heizest tero goto divum pater 725,19 [54,6]. dero goto rat consilium caelitum 726,2 [21]. tia manigi dero goto numerum ... caelitum 765,9 [111,9], ähnl. 768,21 [115,21] (omnis deorum numerus). dia uuiolichi dero goto vultus geniorum . i. deorum 798,23 [157,19]. (sunna) zierda unde lob tero goto decus atque assertio divum 833,14 [202,11]. al daz herote dero goto omnis ille deorum senatus 844,21 [217,1], ähnl. 745,25 [83,16]; weitere Belege (in Auswahl): lat. deus: 689,6. 692,29. 695,3. 714,20. 716,2. 725,2. 4. 729,12. 30. 733,8. 19. 738,30. 757,7. 764,20. 767,14. 29. 783,14. 785,15. 790,17. 804,29. 805,6. 806,27. 814,9. 835,22. 837,4. 12. 839,27. 841,26. 31. 845,6 [3,6. 8,7. 11,6. 39,12. 41,12. 53,13. 15. 59,16. 60,11. 65,5. 67,15. 73,5. 100,3. 110,14. 114,8. 23. 136,18. 139,13. 146,12. 165,18. 166,4. 168,6. 177,13. 205,16. 207,20. 208,4. 211,3. 217,16]; coetus deorum: 725,29. 733,19 [54,16. 65,16]; senatus deum: 771,21. 841,31 [119,15. 213,19]; divus: 792,12. 800,16. 842,19 [149,4. 160,8. 214,16]; caelites: 724,13. 733,12. 767,26 [52,16. 65,9. 114,20]; superi: 715,30. 716,6. 766,24. 771,16 [41,10. 16. 113,12. 119,10]; sidera: 799,8 [158,12]; ohne lat. Entspr.: 692,29. 725,23. 757,11 [8,7. 54,10. 100,7].
II. got als Name des einen, allein wahren Gottes der jüdischen und der christlichen Religion. In den Zeugnissen der ahd. Zeit erscheint das Alte Testament nur als Vorbereitung des Neuen Testaments und wird in dessen Sinn ausgedeutet. Gott ist daher sowohl der Gott Israels, der sein Volk aus Ägypten geführt und ihm durch Moses das Gesetz gegeben hat, als auch der in Christus sich offenbarende Vater der Menschen, der seinen Sohn zur Erlösung aller in die Welt gesandt hat und der als Weltenrichter am Tag des Jüngsten Gerichts über Gute und Böse urteilen wird. Diese Vorstellungen lassen sich nicht scheiden und sind deshalb im folgenden auch nicht getrennt worden. Der Gottesbegriff des Boethius wird von Notker ebenfalls als christlich gefaßt. Im folgenden wird got nach seinen ahd. Umgebungen charakterisiert: [Bd. 4, Sp. 341]
1) Gott wird gekennzeichnet durch Begriffe wie
a) Gottes Allmacht, Stärke, Größe, ausgedrückt durch
mahtîg: ter mahtigo got teta io in uuerlte . al daz er uuolta [vgl. fortissimus dominus, X] Nb 289,27 [313,15]. vuer ist so mahtig got . so unser got? quis deus magnus sicut deus noster? Np 76,14, ferner: T 13,14 (deus). Npw Cant. Es. 6 (sanctus); al(a)mahtîg: gilaubistu einan got almahtigan? S 23,9. kot ... nezuiuelot nioman uuesen alemahtigen deum ... omnium potentem . nemo dubitaverit Nb 217,4 [233,19]. dar sizzet ze zeseuuun sines fater des almahtigen gotes sedet ad dexteram dei patris omnipotentis NpNpw Fides 35, ferner: got al(a)mahtîg(êr)/ al(a)mahtîgo: S 16,10. 135,5. 9. 136,8 (BB). 138,40 (BB). 142,5 (BB = 2 WB). 12 (BB = 8 WB). 148,2 (BB). 310,23. 26. 314,1. 324,41. 327,1. 328,16. 17. 21. 23. 329,1. 330,22. 331,1. 332,8. 11. 16. 19. 21. 340,1, al(a)mahtîgêr got/ther al(a)mahtîgo got: enti do uuas der eino almahtico cot S 16,7, ferner: 168,16. 169,28. 332,7. 336,1. 11. 16. 19. 21. 24. 337,30. 32. 34. 36. 338,1. 339,22. 29. 31. 340,10. 344,1. 5. 345,3. 347,47. 348,83. 88. 356,25. 31. 357,13. 358,43. 54. 58. 359,61. 69. 76. 82. 360,104. 386,1,4. 2,2. I 11,8 (omnipotens deus). F 26,30 (dominus deus omnipotens). 35,6 (omnipotens deus). Npw 146,3; vgl. AWB al(a)mahtîg Ahd. Wb. 1,182 f.;
al(a)uualtîg: thes aleweldigen godes S 363,22;
egebâri: vuanda der hoho got ist egebare quoniam dominus excelsus terribilis NpNpw 46,3;
giuualtîg: got ist geuualtic Npw 113,8 (potens est deus Np);
hôh: der hoho got dominus excelsus NpNpw 46,3 (vgl. o. egebâri), ferner: Npgl 76,17 (excelsus, substant.), im Superl.: heilant, sun thes hohisten gotes Ihesu fili dei altissimi T 53,6. ih haren ze demo hohesten gote clamabo ad deum altissimum Np 56,3, ähnl. Pw ebda., ferner: deus altissimus: Npgl 90,14, der filo hoho got dominus altissimus Np 96,9, deus excelsus: Np 77,35;
mihhil: so ist got in dir magnus et excelsus (michil unde hoh) Npgl 98,2, ferner: Np 85,10. Npw 146,5;
giuualt: vuanda in gotes keuualte ist lex data Iudeis Np 74,9, ferner Pw 61,12 (potestas dei);
kraft: dero godes kreifto [ut odium incuteret] virtutis [Beda in Matth. 17,17 p. 82 C] Gl 4,313,41. dero gotes chrefti [sive ut praesentibus turbis odium incuteret] divinae virtutis [zu: et exclamans et multum discerpens eum exiit (sc. spiritus immundus) ab eo, Marc. 9,25] 5,18,32. gilobot si thiu godes kraft! S 86, 55. thaz thu gisihis gotes kraft O 3,24,86. uuanda fidelis populus neuuirt kesterchet fone sinero chrefte . nube fone gotes chrefte [vgl. non fortitudine propria sed virtute divina, Aug., En.] NpNpw Cant. Annae 9, ferner: O 2,11,29. 4,34,1. 5,17,9. Ol 22;
maht: vuer ist ter gotes mahte gesage? quis loquetur potentias domini? NpNpw 105,2;
megin: ir irrot ni uuizendi giscrib noh gotes megin erratis nescientes scripturas neque virtutem dei T 127,3, ferner: F 27,21 (virtus divina). T 190,3 (virtus dei);
gotes uuesan Gott eignen, gehören, zukommen, Gottes Sache sein: uuanta thu ni uueist thiu thiu gotes sint, oh thiu thiu manno quia non sapis ea quae dei sunt, sed ea quae hominum T 90,4. geltet thiu thes keisores sint themo keisore, inti thiu thar sint gotes gote reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt dei deo 126,3. so ouh kotes eines ist intellectus sicut intellegentia sola divini (sc. generis) Nb 343,27 [376,18]. vuanda gotes ist diu maht quia potestas dei est Np 61,13, ferner: deus: Npgl 70,19. 85,10. Npw 118 D,31, dominus: Npgl 70,15, Jesu Christi: 100,6; [Bd. 4, Sp. 342]
b) Gottes Herrlichkeit, Glanz, Glorie, ausgedrückt durch
ber(a)htî: perhti perehti (doppelte Übers.) cotes scein sie claritas dei circumfulsit illos [(sc. die Hirten), Luc. 2,9] Gl 1,731,17; ber(a)htnessi: gotes berahtnessi bischein sie claritas dei (zu ebda.) T 6,1, vgl. Ahd. Wb. 1,882;
guollîhhî: himela zellent kotes guollichi caeli enarrant gloriam dei Np 18,2, ferner: Npgl 96,6. 101,28 (beide gloria dei), ohne lat. Entspr.: O 5,23,44; guollîhheitî gotes: Pw 18,1 (gloria dei);
guotlîhhî: (impivs) ne videat gloriam dei (kotes guotlichi) NpglNpw 5,6, ferner (alle gloria dei): Npw 18,2. 44,11. 101,28. 109,3;
tiurida: kotes singem tiurida dei canamus gloriam H 8,1,3. gisihist gotes diurida? videbis gloriam dei? T 135,24;
zorftelGlanz: (im Himmel) da ist daz gotes zorftel S 153,4;
c) Gott als Schöpfer, ausgedrückt durch
ortfrumo: an got ortfrumen (sc. uuartên) auctorem deum (sc. spectare) Nb 160,11 [172,5];
skephâri: got (min) skepfari S 358,57; skephor: kot allero naturon skepfor naturarum omnium proditor deus Nb 290,5 [314,6];
got giuuurkit: cot almahtico, du himil enti erda gauuorahtos S 16,10; gotes uuerc: godes duruhtan sint uuerc dei perfecta sunt opera 302,29. eigun uns thiu gotes uuerk harto mihilaz giberg (‘Geheimnis’) O 5,12,5. die gesahen gotes uuergh . unde siniu uuunder in dero tiefi viderunt opera domini et mirabilia eius in profundo NpNpw 106,24. do taten sie chunt gotes uuerh adnuntiaverunt opera dei Np 63,10, ferner: opus dei: T 82,5 (2). 132,2. O 3,20,12 (vgl. Joh. 9,3), operatio dei: Npgl 45,6, opus/opera domini: NpNpw 27,5. 110,2. Np 65,5. 76,12. 77,7, ohne lat. Entspr.: NpNpw 44,2. 80,10, vgl. aber zu AWB gotes uuerc auch u. 3 e; gotes uuuntar: vnde er (Moses) be diu gotes uuunder ... in sinen uuorten skied fone dien ereren uuunderen [vgl. et ideo hoc miraculum distinxit a ceteris miraculis, Aug., En.] NpNpw 105,33, ferner 106,24;
d) Gottes Providenz, ausgedrückt durch
got forasihit: tiu got forsihet quae praesciuntur Nb 327,25 [358,16], ferner: Nb 315,26. 316,3. 317,22 (deus). 328,15. 331,1 (providentia dei) [345,7. 14. 347,5. 359,4. 362,3];
got forauueiz: diu got foreuueiz chumftigiu quae cognoscit deus esse ventura Nb 358,8 [392,8], ferner: 314,23. 27 [344,1. 5];
e) Gott als Herr, Herrscher, Lenker der Geschicke, Herr im Himmel, ausgedrückt durch
got hêrro: an samnungun geuuiet gode herren in ecclesiis benedicite deo domino Pw 67,27;
got rihtit (regit): uuanda du ouh ergezen habest . mit uuiu got tia uuerlt rihte quoniam vero quibus gubernaculis mundus regatur oblitus es Nb 48,24 [55,7]. so got tiu ding rihtet ... mit temo nagele dero guoti cum deus ... iure credatur omnia gubernare clavo bonitatis 214,23 [231,12], ferner: 210,18. 26 (deus) [227,10. 18];
got uueltit: uuanda got sal uualtan Iacob in endi erthon quia deus dominabitur Iacob et finium terrae Pw 58,14, ähnl. Np ebda., uualtant (êr) got: welaga nu, waltant got S 6,49;
got habêt in githuuang: alliu ding kot in geduuange habende omnia rector gubernans certo fine Nb 39,15 [44,18];
Gottes Thron als Herrschersitz: gotes sedal: therde suerit in himile ther suerit in gotes sedale in [Bd. 4, Sp. 343] throno dei (vgl. u. hôhsedal) T 141,16, ferner 30,2 (thronus dei), hôhsedal: dær suerit bi himile suerit bi hohsedle gotes qui iurat in caelo, iurat in throno dei F 17,14;
f) Gott im Himmel: lobont got des himeles confitemini deo caeli NpNpw 135,26; ther himilisco got: suueri bi himilischin gote iura per deum caeli I 33,7. ih scal iu sagen imbot, gibot ther himilisgo got O 1, 12,9, ferner: S 67,29. I 33,14 (deus caeli). Np 77,56 (deus excelsus);
gotes burg: diu himilisge gotes burg diu nebedarf des sunnen noh des manskimen da ze liehtenne S 153,1. vzzer dero gotes burg uuerdent sie ferstozzen [vgl. ab illa dei civitate, Cass.] NpNpw 36,9, ähnl. Npgl 100,8 (civitas domini). in unseres gotes purg in civitate dei nostri NpNpw 47,2. Np 47,9, ferner: civitas dei: NpNpw 45,5. Np 86,3. NpglNpw 45,5. 47,2, ohne lat. Entspr.: W 84,6;
Gottes Gegenwart: gotes antuuart: also ist daz summum bonum, daz man in gotes antuuart cumet W 52,20, vgl. Ahd. Wb. 1,566, gotes geginuuertî, -uuurtî: foluuonot an euuon an geginuuirdi godis permanet in aeternum in conspectu dei Pw 60,8, .. dere gotis kagintuuvrti S 176,2;
g) das Reich Gottes: gotes rîhhi: thaz gotes richi si in uns S 29,11. uuemo ist gilih gotes rihhi? cui simile est regnum dei? T 73,1. salig ist ther dar izzit brot in gotes riche beatus qui manducat panem in regno dei 110,4. fone demo gotes riche uuerdent sie feruuahet NpNpw 1,4. extranei a regno dei (fone gotes riche) sint spiritus immundi Npgl 108,11, ferner: regnum dei: T 22,4. 38,7. 44,3. 51,3. 4. 62,5. 76,1. 106,4. 113,2 (2). 119,2. 3. 123,6. 124,5. 128,5. 140,1 (3). 158,2. 212,2. NpglNpw 50,16. Npgl 57,4, regnum caelorum: T 22,8, regnum Christi: Npgl 96,1, (ad) deum: S 159,11/12, ohne lat. Entspr.: S 169,21. NpNpw 18,2. 119,5; rîhhi gotes: S 29,10;
h) Gottes Geist: gotes gheist ist sprehhendi dhurah mih spiritus domini locutus est per me I 14,8/9. 18. gisah gotes geist nidarstigantan vidit spiritum dei descendentem T 14,4. gotes geist imo anawas O 1,16,27. populus dei uuard irfullit spiritu sancto (mit gotes keiste) Npgl 67,10, ferner: F 35,21 (spiritus dei). O 1,15,5 (vgl. spiritus dei, Matth. 3,16). 2,4,2. 12,35. 14,72. 4,15,40. 5,12,56. Npw 109,1 (spiritus dei Np). 138,7 (spiritus domini);
i) Gott in der Trinität: gotes einnissa unitas deitatis I 17,1, vgl. Ahd. Wb. 3,205;
2) Gott in seinem Verhältnis zum Menschen:
a) Gott als Beschützer, Erhalter, Helfer, Erlöser, ausgedrückt durch
got als haltâri (m. Poss.-Pron. mîn, unsêr): vuanda du bist got . min haltare quoniam tu es deus salvator meus NpNpw 24,5, ferner: deus salutaris (meus, noster): 26,9. Np 78,9. 84,5. 94,1; got haltantêr (für Christus): non quęrens quę sua sunt . sed quę Iesu Christi (nieht fasonde uuaz sin si sunder uuaz gotis haltandis si) Npgl 100,6; got giheltit: got kehalte in in allen uuerltfreison dominus conservet eum NpNpw 40,3. vuanda got kehaltet sine ęcclesiam Np 68,36, ferner 53,3;
got als helfâri: vuanda got ist unser helfare deus adiutor noster est Np 61,9. sint aber ir gedahtig unde fromuotig deo adiutori (gote helfare) Npgl 80,2, ferner: deus adiutor: Np 77,35. Npgl 45,10, dominus adiutor: NpNpw 113,9’, ohne lat. Entspr.: Npw 103,18; hulperi: got hulpere unsa an euuon deus adiutor noster in aeternum Pw 61,9; got hilfit: semer got elfe si me deus adiuvet Gl 5,518,31. vvidar achusti des fleiskes ... cote helfantemv kenuhtsamont fehtan contra vitia carnis ... deo auxiliante sufficiunt pugnare S 196,23. got hilp mi! deus, adiuva me! Pw 69,6. [Bd. 4, Sp. 344] uuanda der neuuas . der in hulfe . sid in got nehalf NpNpw 106,12, ferner: deus: NpNpw 45,6 (2). Np 53,6, dominus: Pw 69,2. NpNpw 36,40. Np 93,17. Npw 29,11, ohne lat. Entspr.: NpNpw 117,9. 118 B,10. Npw 40,4; gote helfantemo auctore Nb 228,15 [246,29/30]; gotes helfa/hilfa: got pringe imo helfa dominus opem ferat illi NpNpw 40,4. (der man) der gotes helfa nesuohta qui non posuit deum adiutorem suum Np 51,9. got sih ze minero helfo deus, in adiutorium meum intende 69,2. uuanda in got hilfa uuas Npw 45,3 (refugium Np, zuofluht Npgl), ferner: S 171,23. Np 118, Prooem. (deus adiuturus); hulpa: got hulpon minro deus auxilii mei Pw 61,8, ferner 69,2 (deus);
got als heilant: gifah min geist in gote minemo heilante exsultavit spiritus meus in deo salutari meo T 4,5; got heilî (m. Poss.-Pron. mîn, unsêr): dannan uuerde irhohet got minero heili exaltetur deus salutis meae NpNpw 17,47. got unserro heili deus noster Np 67,21, ferner: NpNpw 50,16. Np 87,2 (deus salutis meae), s. u. 3 u;
got huotit, bihuotit: got huotet din fore allemo ubele dominus custodit te ab omni malo NpNpw 120,7. got pehuotet dih dominus custodiet te 120,5. got pehuote dina sela custodiet animam tuam dominus 7;
got skirmit, biskirmit: der gote getruuuet . den scirmet ouh got Np 90,1. got biskirme mih er! O 5,25, 78; got als skermâri/skirmâri: darumbe ... ist got iro helfare . unde iro scermare (dominus) adiutor eorum et protector eorum est NpNpw 113,9’, ferner Np 70,3 (deus protector); als skerm: uuard got min scherm factus est dominus protector meus NpNpw 17,19, ferner 120,5 (dominus); gotes skerm/skirm: thaz (sc. Notlagen) biwankota er (König Ludwig) sar mit gotes scirmu scioro Ol 20, ferner NpNpw 45,10;
got sterkit, gisterkit: aber die rehten sterchet got confirmat autem iustos dominus NpNpw 36,17 (Npw gisterken); got als des Menschen sterkî: got drohtin sterchi mina deus dominus fortitudo mea S 302,16, ferner: NpNpw Cant. Es. 2 (dominus). Cant. Abac. 19 (dominus deus);
got trôstit: uuio sie (sc. die Juden) avur got thar drosta ..., thaz sagent buah zi waru Oh 87; got als trôst: du, got alles trostis S 141,19;
got lôsit, irlôsit: lose got den liut libera deus Israhel NpNpw 24,22. (got) losta in . uzer allen sinen noten (dominus) ex omnibus tribulationibus liberavit eum 33,7. aber got irloset mina sela . fone hello geuualte deus redimet animam meam de manu inferi 48,16, ferner (alle lôsen): deus: 50,16, dominus: 33,20. 40,2. 145,7 (= Npw 8), ohne lat. Entspr.: Np 53,2. 90,3; got als lôsâri: (got ist) min losare NpNpw 17,3. behugeton sie sih . daz der hohesto got iro helfare . unde iro losare ist Np 77,35;
Gottvater: got fater, got sun, got heilago geist deus pater, deus filius, deus spiritus sanctus S 31,71. kote fatere si tiurida deo patri sit gloria H 19,12,1, ferner: deus pater: S 34,118. H 25a,2. Npgl 21,7, deus: NpNpw 107,12. Np 59,8. 62,12. 67,29. 68,14, dominus: Np 11,6, ohne lat. Entspr.: NpNpw 103,14 (= Npw 15); got fater al(a)mahtîgo, got al(a)mahtîgêr fater: gilaubiu in got fater almahtigon credo in deum patrem omnipotentem S 30,47, ferner: deus pater omnipotens: 30,52. 33,103. 34,113 = Wa 16,3. 318,1. 319,47 = Wa 17,23. 323,1. 354,1, ohne lat. Entspr.: 20,7 (2) = Wa 3,14. 15. 23,6. 27,8. 13. 135,12 (WB). 326,1. 4. 341,16. 343,19. 346,19. 350,2. 357,2. 362,1 . [Awf. Tg. 11]; vgl. AWB fater Ahd. Wb. 3,661, AWB al(a)mahtîg Ahd. Wb. 1,182 f.;
b) Gottes Gabe, Gunst, Gnade, Lohn, Erhörung durch Gott, ausgedrückt durch
gotes anst: Iohannes kepandi anst anti huldi kotes gratia (sc. dei, vgl. R) Gl 1,200,8. anst cotes gratia dei [Bd. 4, Sp. 345] 736,7. fol bistu (sc. Maria) gotes ensti [vgl. gratia plena, Luc. 1,28] O 1,5,18, ferner: Gl 1,790,31 (donum dei, vgl. auch u. gotes gift). S 195,8/9 (gratia dei). O 2,2,37; vgl. AWB anst Ahd. Wb. 1,533 f.;
gotes geba: elliu folnissa gotes ghebono tota ... plenitudo ... gratiarum I 40,14. gotes geba uuas in imo gratia dei erat in illo T 12,1, ferner: 87,3. Npw 103,16. 118 I,65. Cant. Deut. 32; vgl. geba Ahd. Wb. 4,132;
gotes gift: anst gotes gift doctrinae donum dei [zu: sicut accepit gratiam, 1. Pet. 4,10] Gl 1,790,31. uuip, obe thu uuissis, uuielih gotes gift ist S 89,9, ferner: O 2,14,23 (donum dei, vgl. Joh. 4,10). 5,25,26; vgl. AWB gift Ahd. Wb. 4,253;
gotes ginâda: petierunt ambo thero godes genatheno S 111,17. (sancti) an dien gotes knada meist scinent NpNpw 35,6. aber gotes kenada ist an dien in furhtenten misericordias autem domini ... super timentes eum 102,17. (ih) gedingta an gotes knada speravi in misericordia dei Np 51,10, ferner: gratia dei: Npgl Npw 103,15 (= Npw 16). Npgl 66,4. 67,10. 70,1 (2). 83,12. Npw 118 Q,127. 132,3, caritas dei: Npw 118 D,32. N,98, misericordia dei: NpglNpw 47,13, ohne lat. Entspr.: S 140,32 (BB = 29 WB). 157,22. Npgl 87,14. Npw 38,9. 118 P,120. W 52,40. 106,11; ginâda gotes: thar ther liut ... ginada gotes thigita O 3,4,44, ferner: NpNpw Cant. Zach. 78. Npw 146,3 (gratia domini nostri); got ginâdêt, -ôt: got unser kenadit deus noster miseretur S 295,18. [Pk 114,5.] NpNpw ebda. got ginathi unsig in geuuie unsig deus misereatur nostri et benedicat nobis Pw 66,2, ähnl. Np ebda. also fater chinden . so genadet got dien in furhtenten ita misertus est . dominus timentibus se NpNpw 102,13, ferner: O 2,6,46. Pw 58,18 (deus, vgl. u. 3 u); ther ginâdîgo got: uuiho truhtin, kanadigo got S 311,4. ja ougta uns zi erist thaz gibot ther ginadigo got [vgl. hoc verbum, quod dominus ostendit nobis, Luc. 2,15] O 1,13,6, ferner: S 107,37. 148,8 (BB). 14 (BB). O 1,26,9, got ist ginâdîg: deus misericors est (got ist kenadig) Npgl 80,16, ferner: S 92,4 (deus). 141,26 (WB). 349,100. 128;
gotes huldî: swaz ir wider gotis hulden habet getan S 358,39, ferner: 319,51 = Wa 17,26. Np 70,1; huldî gotes: kepandi anst anti huldi kotes gratia Gl 1,200,8 (aus kepa andi anst anti huldi? Vgl. Splett, Stud. S. 278);
gotes unst: gotes unste . irrahton iro ununste . unde haz unde âhtunga [beneficium, vgl. Aug., En.] NpNpw 104,25;
gotes rât: neuuas danne consilium dei (gotes rat) bezzera . danne hominis? Npgl 85,5, ferner Np 62,9;
got firgiltit: ir sult pitten ... daz in daz got vergelte mit dem ewigen lon S 349,116, ferner 105;
got irhôhit: got erhohet sine mansuetos in salutem (dominus) exaltavit mansuetos in salutem NpNpw 149,4;
got gihôrit: gilouban scal her, thaz inan got thanne gihorie S 30,35, ferner: deus: Pw 54,2, ähnl. Np ebda. 53,4 s. u. 3 u;
c) Gottes Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Gottes Segen, ausgedrückt durch
gotes armherzida: fona cotes armiherzidv neonaldre farvvannan de dei misericordia numquam desperare S 206,10, vgl. AWB armherzida Ahd. Wb. 1,654; irbarmida: uuieo manigfalte sin miserationes dei (gotes irbarmida) . daz saget diser psalmus NpglNpw 106, Prooem., ferner Npgl 55,9, vgl. AWB irbarmida Ahd. Wb. 1,820;
gotes guotî: (manag man) giloubta ... in selben gotes guati O 4,3,12;
gotes minna: so ist ... zebedenchenne . uuieo ferro unsih praht habet die gotes minna NpNpw 103,3, ferner: Npw ebda. (2). 118 B,14; minnî: F 29,8 (caritas dei). 12. 17; thuruh gotes minna s. u. 4; [Bd. 4, Sp. 346]
gotes segan: gotes segen si uber iuh benedictio domini super vos NpNpw 128,8;
got ist milti: got, uuis mir milti suntigomo deus, propitius esto mihi peccatori T 118,3;
d) Gottes Recht, Gesetz, Gebot, ausgedrückt durch
gotes bibot: bi hiu ir ubargangent gotes bibot thuruh iuuuar gisasznissi? quare et vos transgredimini mandatum dei propter traditionem vestram? T 84,2, ferner: Gl 1,170,30. S 206,1 (praecepta dei). T 84,3. 4. 5, vgl. bibot Ahd. Wb. 1,1001;
gotes gibot: uuanta iz ist cotes capot dei iussio S 51,47. gihoren gotes gibot 316,22. dhem aldom gotes chibodum bilibenem legali praecepto cessante I 31,15. in gotes gibotes suazi laz gangan thine fuazi O 1,1,47. preceptum dei (gotes kebot) ist panis animę NpglNpw 101,5, ferner: mandatum dei: F 30,17. NpNpw 118 P, 115. Npw 118 N,98, praecepta dei: NpglNpw 43,25, praedicatio verbi dei: Npgl 80,3, ohne lat. Entspr.: S 147,40. 161,15. 169,18. 316,22. Npw 118 N,104. Q,127, gibot gotes: bidiu genc Petrus oba uuazarum in gabote gotes ergo ambulavit Petrus super aquas in iusso dei F 40,11, ferner: S 191,4 (mandatum dei). Pw 18,9 (praeceptum domini), vgl. AWB gibot Ahd. Wb. 1,1278; got gibiutit: alliu dei kipoot cot omnia quae praecepit deus S 210,34. sose god habet gibodan 332,10. 13. 18. 20. 22. 25. 29. ih sal iu sagen imbot, gibot ther himilisgo got O 1,12,9, ferner: 1,1,121. 24,19. 2,9,65. 3,16,1. NpNpw 106,25, vgl. gibiotan 2 Ahd. Wb. 1,1090 ff.;
gotes reht: der dir aua vuurchet daz gotis reth S 169, 22. vuanda predicatores in gotes reht chunton adnuntiaverunt caeli iustitiam eius Np 96,6. uuanda der uobet mit lęticia gotes reht . der iz minnot [vgl. iustificatio dei, Aug., En.] 118 F,48, ferner: iustitia dei: NpglNpw 35,7. 42,2. 105,23 (= Npw 24). 106,12. Npgl 70,2 (2). 88,17. Npw 17,28. 118 S,142; iustitia altissimi: NpNpw 23,3; ohne lat. Entspr.: S 143,38 (BB = 39 WB). 165,20. NpNpw 17,28. Npw 105,28. Npw 108,11; gotes rehtfestî: T 2,2 (iustificatio domini), rehtnussi: Pw 18,9 (iustitia domini), rehtunga: Np 118 X,171 (iustificatio dei, vgl. Aug., En.);
gotes êuuaGesetz’: so iz giscriban ist in gotes euuu sicut scriptum est in lege domini T 7,2. ouh datun ... al ... widar gotes ewon O 4,6,52. sines gotes ea ist in sinemo herzen lex dei eius in corde ipsius NpNpw 36,31. die gotes ea minnont 118 V,165, ferner: lex dei: NpNpw 45,4. Np 77,10. Npgl 89,11. Npw 118 G,55. I,72. N,97, lex domini: NpNpw 1,2. 118 P,119. Npgl 39,9. Pw 1,2. 18,8, lex Christi: Npw 129,4, ohne lat. Entspr.: S 143,5 (BB = 6 WB). 147,31. 156,13. 169,11. 20. 170,60. 64;
gotes uuizzôd: ungilonot ni bileip ther gotes wizzode kleip Os 20. (thaz) gotes wizod thanne tharana (sc. in Gottes Lob in der Muttersprache) scono helle O 1,1, 38;
gotes uuort: then got santa, ther sprihhit gotes uuort quem enim misit deus, verba dei loquitur T 21,7. salige sint thie gihorent gotes uvort inti thaz gihaltent beati qui audiunt verbum dei et custodiunt illud 58,2. sie sint gotes worto flizig filu harto O 1,1,107. uuanda sine himela gefestenot unde gebaldet uurden fone gotes uuorte verbo domini caeli firmati sunt NpNpw 32,6. gotes uuort ist imo ebeneuuig 44,2, ferner: verbum dei: F 31,14. T 13,1. 19,4. 131,20. NpXNpw 119,4. NpglNpw 36,25. 103,14. Npgl 58,8. 96,8. Npw Cant. Deut. 24, sermo dei: F 27,26 (dei sermo). T 134,8. O 3,22,52 (vgl. Joh. 10,35), eloquia dei: NpNpw 106,12, dei mandata: Npw 118 K,73, verbum domini: 109,2, nomen domini: NpNpw Cant. Deut. 3, ohne lat. Entspr.: S 171,13 (2). I 42,9. F 9,12. 27,9. O 1,13,4. 2,4,95. 5,25,9. Np 54,22; [Bd. 4, Sp. 347]
e) Gott als Rächer, Richter, Strafender, ausgedrückt durch
got als rehhâri: got rehhare sih iz . gentes sint chomen in din erbe deus venerunt gentes in hereditatem tuam Np 78,1; got rihhit: nelazent iuh pelangen uuenne iuh got reche an dien sundigen NpNpw 30,25;
got als rihtâri: got der rehte richtare ist deus iudex iustus NpNpw 7,12; got rihtit (iudicat): ih pechenno daz got dien unehtigen rihtet cognovi quia faciet dominus iudicium inopum NpNpw 139,13. rihte got uber sie iudica illos deus Np 5,11; got rehtêr: vuanda got rehter . minnot der menniscon reht quoniam iustus dominus iustitias dilexit Np 10,8; got ist (gi)reht: cot ist ketriuue ... rehter unde gerehter deus fidelis ... iustus et rectus NpNpw Cant. Deut. 4;
gotes urteila: in dero gotis urteila Npw 108,14 (oder?), ferner (sw. n.) S 139,17 (BB), urteili st. n.: wer ougta iu ... thaz ir intfliahet heile themo gotes urdeile? O 1,23,38; urteilî st. f.: S 139,17 (WB). 140,14 (WB); urteilidi st. n.: uone rehtemo gotes urteilde S 140,16 (BB); got irteilit ubar jmdn.: NpNpw 42,1 (s. u. 3 u), got ubarteilit jmdn.: ivdicet te devs (uberteile dih got) Npgl 53,3;
got firlâzit den Menschen: T 207,2 (s. u. 3 u), got firtrîbit den Menschen: S 293,18 (s. u. 3 u), got firuuirfit den Menschen: Np 73,1, ähnl. Pw ebda. (s. u. 3 u);
f) Gottes Zorn, ausgedrückt durch
gotes âbulgî: joh wonot inan ubari gotes abulgi [vgl. sed ira dei manet super eum, Joh. 3,36] O 2,13,38. so cham uber sie gotes abolgi ira dei ascendit super eos Np 77,31, ferner: ira dei: Npgl 17,9. 87,17; vgl. âbulgî 2 Ahd. Wb. 1,24 f.;
gotes anto: vbe du rechare sin uuellest des gotes andon S 164,12, vgl. anto Ahd. Wb. 1,555 f.;
gotes irbolganî: vnde die gotes eruueleten ... irta diu ira dei (gotes irbolgeni) Npgl 77,31, vgl. irbolganî Ahd. Wb. 1,1252.
3) des Menschen Verhältnis zu Gott:
a) Gott begreifen, erkennen, anerkennen, sich zu Gott bekennen, ausgedrückt durch
gotes biknâen: non intellexerunt deum (si nebichnaton gotes nieht) Npgl 85,14; got bikennen: tuo mih pechennen got NpNpw 38,5, ferner: NpNpw 9,18 (deus). Np 52,3 (deus). 75,2;
b) an Gott glauben, ausgedrückt durch
got gilouben: gilaubistu einan got almahtigan in thrinisse inti in einisse? S 23,9. den got einan alemahtigen gloub ich scepffare himilis und erde 136,16, ferner: 136,8. 11. 212,17/18. 343,21. 355,5; an(a) got gilouben credere in deo/deum: ich gloube an ain got uater almahtigin credo in unum deum patrem omnipotentem S 354,1, ferner: NpNpw Symb. 1. Np 77,22. Npgl 68,7, ohne lat. Entspr.: [gilouis thu an god fader alomahtigan? Awf. Tg. 11], ferner: S 135,9. 12. 338,1. 341,16. 350,2. 353,2. 357,2; in got gilouben credere in deum: gelobistu in got alamehtigan fadaer? ec gelobo in got alamehtigan fadaer S 20,7 = Wa 3,14. 15. giloubit ir in got creditis in deum T 162,1. in got giloubet joh in mih [vgl. creditis in deum, et in me credite, Joh. 14,1] O 4,15,4, ferner: S 23,6 (in deo). 30,47 (in deum). 326,1. 343,19. 362,1. O 5,16,28;
c) Gott vor Augen haben: gotes uuara tuon: vuara netuot er gotes non est deus in conspectu eius Np 9, Diaps. 5;
d) an Gott denken: gotes irhuggen: gotes irhugeta ih memor fui dei Np 76,4;
e) Gott dienen, ausgedrückt durch
gote thionôn: (Hluduig) ther gerno gode thionot S 85,2. ni mugut ir gote thionon inti uueroltuuolon [Bd. 4, Sp. 348] non potestis deo servire et mammonae T 37,2. er was thiononti thar gote filu manag jar O 1,15,2. thienot gode in uorton servite domino in timore Pw 2,11, ferner: O 1,16,10 (s. u. gotes thionôst). NpNpw 2,11. 101,23 (beide dominus). Npw 118 V,161;
gotes thionôst: deta si tho then githanc zi gotes thionoste ana wanc joh thionota iogilicho thar gote driulicho O 1,16,9. nu birun wir gihursgte zi gotes thionoste 2,6,55; die Entwicklung zum Komp. ist möglicherweise schon eingeleitet bei: ich nêreta noh nigiwîrta ... den geistlichan chrisamen, gotes dienast, die heiligun lera, daz hera heiligtuom S 143,13. ich bin sculdig ... an der uirsumide ... gibetes, rehter wache, uîrre, gotis dienestes 146,27 (BB = 24 WB);
gotes uuercGottesdienst, Chorgebet’: .. za uuerchæ cotes (monachi) surgentes festinent se invicem praevenire ad opus dei S 231,18. uuesem simbulum sorgente ni furigange uuerahc kotes simus semper solliciti ne praetereat opus dei, sed oremus sedule H 9,2,2, ferner: S 249,18. 250,15. Npw 118 F,48;
Diener(in) Gottes:
gotes boto: ih gihun gode almahdigen unde allen godes engilon unde allen godes heilegon unde dir godes boden allero minero sundino S 329,2. thar gisah er stantan gotes boten sconan O 1,4,21. sprah ther gotes boto thar: „ih scal iu sagen wuntar“ 12, 7. wio thie scalka sih irhuabun joh thie gotes boton sluagun 4,6,7, ferner: S 336,4. 340,2. 11. 347,49. 356,33. 358,47. O 1,4,57. 6,13. 12,6. 4,37,17. 5,8,4; vgl. boto 2. 3 b Ahd. Wb. 1,1286 ff.;
gotes thiu: ecce ancilla domini (sih noh ih pin gotes diu) Npgl 85,16, ähnl. T 3,9. O 1,5,65;
gotes magad: die gotes iruueliten magide, die imo ire chuske pihaltent S 171,25. (ih begihe) s. Margaretin unde allen gotis magdin ... aller der sunde, die ich ie gefrumte 358,48, ferner: 336,7. 347,52. 356,36;
gotes engil: trohtin got almahtigo, dir uuirdo ih suntigo pigihtic unti sancta Mariun unti allen gotes engilun unti allen gotes heiligun unti dir gotes euuarte allero minero suntono S 314,2, ähnl. 329,1. 336,2. 347,48. 356,32. 358,45. araugta sih imo gotes engil apparuit autem illi angelus domini T 2,4. giengun tho zuo gotes engila inti ambahtitun imo angeli accesserunt et ministrabant ei 15,6. ouh sint so gotes engila in himile sed sunt sicut angeli dei in caelo 127,3. apparvit ei angelvs domini confortans evm (imo irscein gotes engel der in balta) Npgl 90,11, ferner: angelus dei: T 17,7. 96,6, angelus domini: 6,1. 9,1. 88,1. 217,1. Npw Cant. Ez. 16/17 (vgl. Np), ohne lat. Entspr.: Npw 34,6; vgl. engil 1 c Ahd. Wb. 3,290 f.;
gotes êuuarto: hintarquam tho harto ther gotes ewarto (sc. Zacharias) O 1,4,23, ferner S 314,3 (s. o. gotes engil); vgl. AWB êuuart, AWB êuuarto Ahd. Wb. 3,455 ff.;
gotes heilago (meistens im Plur.): trenchet cher guole in gotes mine, in aller gotes helegen Gl 5,520,29 (Gespr.). ih gihu, thaz ih minan heit brah, meinan heit suuor in uuihidon inti bi gotes heilogon S 324,25. ih uuirdu gote almahtigen bigihtig enti allen gotes heilagon ... allero minero suntono 327,1, ähnl. 328,22. 329,2. 330,22. 331,2. 332,2. 339,23. 340,2. ime (Gott) ze lobe unt ze eren und allen gotis heiligin 345,7. ich gloube die gemainde aller gotes heiligin 355,18, ähnl. 357,16. [that man ... beged thia gehugd allero gotes heligono Wa 18,15, ähnl. 10.] daranah cramdon sie Moysen ... unde den gotes heiligen Aaron NpNpw 105,16, ferner: S 139,11. 314,2 (s. o. gotes engil). 336, 8. 339,35. 340,11. 344,5. 347,53. 356,36. 358,49;
gotes man: (ik giuhu) thi godes manne allero minero sundiono S 318,2 = Wa 16,4. mit thi (sc. estin d. i. die Heilige Schrift) uns then weg ... strewent thie gotes man O 4,5,56, ferner: S 317,33. 319,48 = Wa 17,24. 323,2. 324,32. 42. 326,14. 327,2. 328,22. 330,23. 331,2; [Bd. 4, Sp. 349]
gotes liut: im Sing.: vuaz populi dei (gotis liute) gescahe ... daz saget diser psalmus NpglNpw 106, Prooem. sic omnis Israel saluus fiet (so uuirt aller gotes liut kehalten) Npgl 45,11, ferner: populus dei: Npgl 64,10. 77,49. 69. 82,13. Npw (vgl. Np) 110, Prooem. 131,1. 2; im Plur.: thie selbun gotes liuti thar (im Himmel) niazent liohto ziti O 5,22,5, ferner Ol 59;
gotes scalc: ih iiho ouh gote ioh di godes scalche minan ungiloubun S 316,15. uuanda er crudelia gebiutet . in seruos dei (in gotis scalcha) NpglNpw 9, Diaps. 7 (= Npw 9,33). vuer ist hier genamot seruus domini (kotis scalch)? 35,1;
f) auf Gott vertrauen, ausgedrückt durch
an(a) got (gi)trûên: ih ketruen an got in domino confido NpNpw 10,2, ferner Npw 117,8 (Np trûên);
in got gitrûên: her gitruuuet in got confidet in deum T 205,3;
Gott ist des Menschen zuofluht: vnser got ist zuofluht . unde craft deus noster refugium et virtus NpNpw 45,2, ferner Npgl 45,3;
g) hoffen auf Gott, Gott erwarten, erhoffen, ausgedrückt durch
bîtan m. Gen.: pit echert gotes exspecta dominum NpNpw 26,14. die aber gotes pitent ... die besizzent terram uiuentium sustinentes autem dominum . ipsi hereditabunt terram 36,9;
(gi)thingen: an(a) got githingen sperare in deo/ domino: kedinge an got spera in deo NpNpw 42,5. pezzera ist an got zegedingenne danne an die fursten bonum est sperare in domino . quam sperare in principibus 117,9, ferner: in deo: Np 55,5, in domino: NpNpw 20,8. 31,10. 111,7 (= Npw 8). 113,9’. Np 30,7;
in got githingen sperare in domino: nu gedingestu auar in got modo autem in domino Iesu Christo (sc. speras) S 156,10. alle in got kedingente qui speratis in domino NpNpw 30,25; zi gote thingen: oba thu ouh thes biginnes, thaz thu zi gote thinges O 2,21,1;
sih firsehan zi gote: ze gote fersah er sih speravit in domino NpNpw 21,9. fersih dih ze gote spera in domino 36,3. die sih ze gote fersehent qui confidunt in domino 124,1, ferner: Np 61,11. Npgl 21,9;
an gode gitrûon: an gode gitruoda ic in deo speravi Pw 55,5. 11, ferner 68,4 (in deum);
sih trôsten zi gote: troste dih ze gote spera in deo NpNpw 41,12; got ist des Menschen trôst: vuanda echert kot sin drost ist quoniam dominus spes eius est 13,6;
uuân sînan gote bifel(a)han spem suam deo committere: S 205,1;
h) Gott anbeten, bitten, anflehen, ausgedrückt durch
got betôn: uuir den ungesihtigen got petoien [vgl. dominum adorare, Cass.] Np 96,7, ferner: S 173,1. Np 54,15;
got bitten: thes sculun uuir got simbles bitten S 29,14, ähnl. H 23,3,1 (deus). pittamees cotan in kepete rogamus deum in oratione S 212,3, ferner Np 85,5;
zi gote thiggen: nub er al kefrumeti, des er ce kote digeti S 94,10. zi gote ouh thanne thigiti O 1,4,13;
zi gote harên (‘rufen, anrufen’): daz ist rehto paluuic dink, daz der man haret ze gote enti imo hilfa niquimit S 67,27. ze minemo gote hareta ih ad deum meum clamavi NpNpw 17,7, ferner: ad deum/dominum (ex)clamare: NpNpw 17,42. 29,9. 106,6. 29 (alle ad dominum). Np 54,17. 56,3, ferner m. einfachem Dat. NpNpw 21,3 (s. u. 3 u);
zi gote ruofan: biginnent thanne wuafan joh zi gote ruafan O 5,6,47. ruopan sal ik te gode hoista [Bd. 4, Sp. 350] clamabo ad deum altissimum Pw 56,3, ferner: 3,4. 54,17. [Pk 29,2] (s. u. 3 u);
zi gote gerên: ecchert eines tinges kereta ih ze gote unam petii a domino NpNpw 26,4;
i) Gott danken, ausgedrückt durch
gote thankôn: gode thancodun the sin beidodun S 85,29. got half imo ..., thes scal er gote thankon Ol 25. er danchot dir gote . so du imo uuola tuost confitebitur tibi cum benefeceris ei NpNpw 48,19, ferner: S 160,2 (deo gratias agere). O 1,23,41. 3,20,107. 5,25,25. Oh 29. Ol 30. NpNpw 48,14. Np 102,1 (dominus); githankôn: gote thero werko mannilih githanko O 2,17,24; gote thanc tuon: got, thanc tuon ih thir, bidiu ih ni bin sulih so andre man deus, gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum T 118,2;
j) Gott fürchten, ausgedrückt durch
got for(a)hten: (êuuîgêr lîb) der forahtantem cotan kekarater ist qui (korr. aus que, sc. aeterna vita) timentibus deum praeparata est S 211,3. noh thu ni forhtis got neque tu times deum T 205,5. wazamo (‘Verstoßener’) manno thu nu bist, thaz thu thoh got ni forahtist [vgl. neque tu times deum, Luc. 23,40] O 4,31,7. ir got furhtenten lobont in qui timetis dominum laudate eum NpNpw 21,24. salig sint alle . die got furhtent beati omnes qui timent dominum 127,1. choment hara alle got furhtente venite ... omnes qui timetis deum Np 65,16, ferner: timere deum: S 236,16. T 122,1. 2. O 2,9,56 (vgl. Gen. 22,12). Pw 65,16, timere dominum: NpNpw 14,4. 24,12. 32,8. 33,8. 113,11’. 127,4. Npw 117,4 (vgl. Np), ohne lat. Entspr.: S 171,17; vgl. for(a)hten 1 c β Ahd. Wb. 3,1161;
gotes for(a)hta: ich nihabo bihalten ... reht gidinge, rehte glouba, gotes forhta, sina gihorsami S 147,21. arfullit inan (sc. dhen haldendan druhtin) gheist gotes forahtun replevit eum (sc. dominum salvatorem) spiritus timoris domini I 40,8. gotes forhta nist in fore ougen non est timor dei ante oculos eorum NpNpw 13,3. ih lero iuh gotes forhtun timorem domini docebo vos 33,12, ferner: timor dei: NpNpw 35,2. NpglNpw 101,21. Npw 149,8, timor domini: NpNpw 110,10, divinus timor: mennischon forhta machot unbaldi ... aber gotes forhta festinot daz muot [ vgl. humanus timor diffidentiam tribuit: divinus autem spei firmamenta concedit, Cass.] NpNpw 24,14, ohne lat. Entspr.: S 166,37; for(a)hta gotes: (der Abt) .. mit forahtun cotes .. pihaltidu rehtungu alliu tue cum timore dei et observatione regulae omnia faciat 203,20. in sniumidv forahtun cotes in velocitate timoris dei 207,21. forahtun cotes imu fora augom simblum sezzenti timorem dei sibi ante oculos semper ponens 210,30; vgl. for(a)hta 1 c Ahd. Wb. 3,1157;
k) Gott ehren, ausgedrückt durch
got êrên: gilauba allichu thisu ist, thaz einan got in thrinisse endi thrinissi in einnissi eremes fides autem catholica haec est, ut unum deum in trinitate et trinitatem in unitate veneremur S 31,59, vgl. êrên 1 b Ahd. Wb. 3,385;
gotes êra (Verehrung, Ehrerbietung): (der Antichrist) ilet in (den armen) gote zucchen . so er in ze imo zihet . unde in an sih heizet uuenden gotes era [vgl. dum illum ... ad nominis sui venerationem molitur adducere, Cass.] NpNpw 9, Diaps. 9 (= Npw 9,33), vgl. êra 8 b, Ahd. Wb. 3,351;
durch Opfer ehren: gote opharôn: thaz (sc. scaf) gifiang er tho sar inti oppherota iz gote thar O 2,9,61. opfero gote . opher lobes immola deo sacrificium laudis NpNpw 49,14, ferner: O 1,14,23. NpNpw Cant. Deut. 17 (deus);
die Eucharistie, ausgedrückt durch: gotes lîhhamo: gothdes lichamo (Hs. zusammengeschr.) amozia eucha- [Bd. 4, Sp. 351] ristia Gl 3,394,52. wizzot goteslichnam eucharistia vel viaticum Hildebrandt I,371,402. ich nêreta noh negiwîrta ... den gotis lichamen ... sos ich mit rehte scolta S 143,11. die ezzent corpus domini (gotis lichamen) Npgl 73,14. disiu stimma ist des gotis lichinamen Npw 118 F,42 (corpus Christi Np), ferner: corpus domini: Npgl 80,17, corpus Christi: Npw (vgl. Np) 118 F,43. K,80. V,161, eucharistia: Npw 103,3 (vgl. Np), ohne lat. Entspr.: S 337,38. 346,11. 359,66. Npw 103,15;
das Gotteshaus als Ort der Gottesverehrung, bezeichnet durch
gotes hûs: her (Kaiser Otto) leida inan (Heinrich) in thaz godes hus S 110,16. ich gihe dem almahtigim got, daz ich min gotis hus ende endriu gotis hus nie so geerte ... so ich solte 358,59. (inu ni larut ir) hueo aer (David) genc in daz gotes hus enti az uuizodbroth quomodo intravit in domum dei et panes propositionis comedit F 4,8, ähnl. T 68,3 (domus dei). quam tho (Simeon) in geiste in thaz gotes hus venit in spiritu in templum T 7,5. zi themo gotes hus fuar si (Anna) sar O 1,16,7. gistuantun in thera nahi thes gotes huses wihi 3,22,1. tho ward sar firbrochan thaz gotes huses lachan [vgl. velum templi scissum est, Matth. 27,51] 4,33,33. ecclesia diu ist daz gotes hus [vgl. domus dei ecclesia est, Aug., En.] NpNpw 25,8. in freuui unde in sprungeli uuerdent sie braht in gotes hus . in sanctam ecclesiam adducentur in templum regis 44,16, ferner: domus dei: [Wa 14,24.] NpNpw 41,5. Np 51,10. 54,15. 83,11. Npgl 95, Prooem. 95,1. 13. Npw 131,6, domus domini: NpNpw 115,18. 117,27. 121,1. Npw 117,27 (2). Cant. Deut. 32, templum dei: Npgl 10,5. 47,10. 78, Prooem. 87,9, templum: O 4,19,31, sanctuarium dei: Np 72,17, ohne lat. Entspr.: S 143,10 (BB = 11 WB). 348,96. 349,114 (2). O 1,14,13. 2,3,24. 11,19. 4,4,65. 6,3. 30,10. NpNpw 41,5; hûs gotes: neoman duruhtruabit noh keunfreuuit in huse cotes nemo perturbetur neque contristetur in domo dei S 238,2, ferner: domus dei: Pw 54,15. Np 91,14; — Gl 3,180,17. 393,40 s. Komp. AWB goteshûs;
gotes tempal: zistrudita dhea burc ioh dhazs gotes tempil destruxit urbem et templum I 28,1. ingieng ther heilant in thaz gotes tempal intravit Ihesus in templum dei T 117,2, ferner: 2,3 (templum domini). 189,3 (templum dei);
l) Gott loben, preisen, rühmen, ausgedrückt durch
got guollîhhôn, guotlîhhôn: cuollichont got date gloriam deo Np 67,35. glorificate deum (kuollichont got) NpglNpw 101,28 (Npw guotlîhhôn);
got lobôn: manaki dera champfheiti dera himiliski lobontero cotan multitudo militiae caelestis laudantium deum [Luc. 2,13] Gl 1,731,60. (hirte) lobonte cotan (pastores) laudantes deum [Luc. 2,20] 732,52. got lobot [anima, quae] benedicit [impinguabitur, Greg., Cura 3,25 p. 75 = Parab. 11,25] 2,193,13. uuarun simbolon in themo temple lobonte inti uuihente got erant semper in templo laudantes et benedicentes deum T 244,3, ferner: laudare deum: 6,3. 7. 116,4, benedicere deum: an dien lobont got in ecclesiis benedicite deum Np 67,27, ferner: T 7,5. NpNpw 48,14 (vgl. Aug., En.); laudare dominum: danne lobot got der liut populus ... laudabit dominum NpNpw 101,19, ferner: 135,1. 145,2. 147,12. 148,1. 150,1. NpglNpw 104, Prooem.; benedicere dominum: ih lobon got in zitelih benedicam domino in omni tempore NpNpw 33,2, ferner: 102,20. Npw 102,22; magnificare dominum: min sela lobot got magnificat anima mea dominum NpNpw Cant. Mariae 47 (lat. 46); confiteri domino: got lobon aber ih confitebor domino 7,18, ferner: 104,1. 135,26; ohne lat. Entspr.: NpNpw 39,4. 41,5. 42,4 (= Npw 5). 108,30. 145,2. 147,12. 150,5. Np 72,1. Npw 110,1. 118 De ps. gr. 8; NpNpw 29,13 s. u. 3 u; gote lobôn: [Bd. 4, Sp. 352] nu lobont des gote ir gentes benedicite gentes deo nostro Np 65,8, ähnl. 102,22 (dominus);
harên zi gote: haret za gote iubilate deo F 28,15; aber vgl. o. 2 h;
gote singan: singit gode iubilate deo Pw 65,2. singit gode cantate deo 67,5. singent unsermo gote psallite deo nostro NpNpw 46,7. singo gote cantabo domino Np 12,6. lobesang singent sie gote clamabunt etenim hymnum 64,14, ferner: deus: I 32,14 (z. lat. Text vgl. Eggers, Wb. 87 a), cantare deo: Pw 67,33. Np ebda., cantare domino: Npgl 105,12, iubilare domino: Np 97,6, salmon gote singan [psalmos domino personare, vgl. Cass.] NpNpw 49, Prooem.;
gote sangôn: sangit gode psallite deo Pw 67,34;
hôhsangôn: hohsangont gote psallite deo Np ebda.;
gotes lob: imno leod in lope cotes hymnus carmen in laudem dei Gl 1,168,38. ih gihu gode almahtdigen, ... daz ih daz godes lop ni uuolda giloson S 332,15. uf zi himile er tho sah joh selben gotes lob sprah O 4,15,61. uuanda psalmi unde gotes lob sint in allen richen Np 56,10, ferner: O 1,1,34. Np 67,26 [vgl. glorificare deum, Aug., En.]. NpglNpw 103,33 (laudatio dei); lobasang: gab er in minen munt . niuuuez sang . lobosang unsermo gote misit in os meum canticum novum . hymnum deo nostro Np 39,4;
gotes tiuridaVerherrlichung’: thisiu cumida nist ci tode, oh bi gotes diuridu, thaz gidiurisot si ther gotes sun thurah sia infirmitas haec non est ad mortem, sed pro gloria dei, ut glorificetur filius dei per eam T 135,2;
m) das Bekenntnis der Sünden, ausgedrückt durch
gote jehan, m. Gen., Akk. d. Sache, m. thaz-Satz: vbiliv siniv kelitaniv ... tagalihhin in kepete cote gehan mala sua praeterita ... cotidie in oratione deo confiteri S 205,27, ferner: 316,15. 318,1 = Wa 16,3. 323,1. 326,4. 329,1. 332,7. 8. 11. 16. 19. 21. 23. 27. 336,1. 11. 16. 21. 24. 337,30. 32. 34. 36. 339,22. 29. 340,1. 358,58; domino confiteri: ih ieho gote mines unrehtes confitebor ... iniustitias meas domino NpNpw 31,5, ferner: 32,2. 106,1. 108,30. 117,19. 135,2. 149,6. Cant. Es. 4 (= Npw 3). Np 91,2. Npgl 99,4; bijehan, m. Gen.: so pigi ih dem allemahtigen got ... aller miner sunton S 344,1, ähnl. 356,31. 358,43, m. thaz-Satz: ich begihe dem almahtigim got, daz ich mich versundet han mit nide, mit hazze ... 359,82, ferner: 359,61. 65. 69. 76; firjehan: der uergehet dem almahtin got 356,25;
n) der Mensch, der Gott lieb, vertraut, nahestehend ist, ausgedrückt durch
gote lîhhen: humilis (sc. anima) uuile kote lichen [vgl. humilis anima ... vult placere (sc. deo), Aug., En.] NpNpw 18,15. confessio lichet gote ze erist Np 75,11, ferner: NpNpw 42,4 (deus). 114,9 (dominus). Np 52,6. 55,13 (deus). 65,15;
gotes barn: thaz thar giboran uuirdit heilag, thaz uuirdit ginemnit gotes barn quod nascetur sanctum vocabitur filius dei T 3,7. salige sint thie thar sint sibbisame, uuanta sie gotes barn sint ginemnit beati pacifici, quoniam filii dei vocabuntur 22,14, ferner: 127,3 (filius dei), vgl. barn 2 b Ahd. Wb. 1,822;
gotes thegan (nur bei Otfrid belegt): thie selbun gotes thegana thie uns scribent Kristes redina O 5,8, 13. so duent thie gotes thegana; sie wizun thaz guat hiar obana 23,43. ih hiar nu fergon wille gotes thegana alle 25,23. manag leid er thulta ...; ubarwant er sid thaz fram, so gotes thegane gizam Ol 42, ferner: O 1,1,46. 2,7,24. 3,7,51. 5,3,18. 11,17. 23,191. 278. 25,88;
gotes holdo: „er ist“, quad, „gotes holdo“ O 3,20,73, im Plur.: nu uuillih, thaz mir uolgon alle godes holdon S 86,36. (ęcclesia) diu in allen gotes holdon uuunderlih ist . manigero uirtutum NpNpw 41,5, [Bd. 4, Sp. 353] ferner: S 161,8 (sancti, qui deo fideliter serviunt). Npgl 103,26 (ecclesia). Npw 118 C,19 (fideles). V,161 (Christi provinciales);
gotes liobo: ther stank ther blasit thar in muat io thaz ewiniga guat, suazi filu managa in thie gotes thegana, in thie gotes liobon O 5,23,279. sint aber doh eine die sine (sc. Gottes) gedancha uuizzen . die heizent amici dei (gotes liebin) Npgl 93,11;
gotes kind (fast stets im Plur.): thaz (ther heilant) thiu gotes kind ... gisamanoti in ein ut filios dei ... congregaret in unum T 135,30. giereta er se in then sint (‘dergestalt’), thaz sie warin gotes kind [vgl. filios dei fieri, Joh. 1,12] O 2,2,28. Christvs uuolta lichen sanctis unde fidelibus die filii dei (gotes chint) sint . nals filii hominum Npgl 52,6. micheler unde egelicher uber alle filios dei (gotes chint) 88,8. salig sint die fridisamen uuanda si gotis chint giheizzen uuerdent Npw 127,3 (filii dei Np), ferner (bis auf Npw 35,8 alle im Plur.): filii dei: O 2,16,26 (vgl. Matth. 5,9). NpNpw 28,1. NpglNpw 15,4. Npgl 72,24 (2). 76,11. Npw (vgl. Np) 111,4, ähnl. 113,2. 118 D,25. E,37. 144,4. Cant. Deut. 8, filii patris: O 2,19,19, ohne lat. Entspr.: Npw 35,8 (Sing.); kind gotes: [Pk 28,1 (filii dei)];
gotes suni (stets im Plur., zu gotes sun Sing. vgl. u. 5): filii dei: alle birut ir gauuisso gotes suni omnes enim filii dei estis F 29,2. so gab her im giuualt gotes suni zi uuesanne dedit eis potestatem filios dei fieri T 13,6, ähnl. Np 88,7. Npgl 88,18. 94,3;
gotes trût: pittemes den gotes trut alla samant upar lut S 103,7. was iz ouh giwaro gotes drut ther maro (sc. Johannes) O 2,7,7. Johannes, gotes drut [vgl. discipulus ... quem diligebat Iesus, Joh. 21,7] 5,13,23. Abraham ther maro was gotes drut giwaro Oh 75. was gotes drut er (sc. David) filu fram Ol 58, ferner: O 2,4,63. 3,20,159. 4,34,9. 5,8,35. 25,76. Oh 64. 111. 124, im Plur.: Npw 118 V,161 (Christi provinciales); gotes trûtboto: ih bin ein thero sibino, thero gotes drutbotono, thie in sineru gisihti sint io stantenti [vgl. unus ex septem, qui astamus ante dominum, Tob. 12,15] O 1,4,59; trûtthegan: wir unsih muazin samanon zen gotes druttheganon 1,28,11. in himil farent thanana thie gotes drutthegana [vgl. ibunt ... iusti in vitam aeternam, Matth. 25,46] 5,22,1, ferner: 1,11,27. 2,9,12. 4,29,13; trûtfriunt: daz ist daz hereste guot, daz der uore gegariwet ist gotes trutfriunden S 154,36, ferner: 153,10; trûtman: rihta uns then sin hiar filu fram therer gotes drutman [vgl. evangelista, Beda zu Joh. 2,21 f.] O 2,11,42; trûtthiorna: thie warun wurzelun thera saligun bluomun (sc. Marias), ... thera gotes drutthiarnun 1,3,28;
o) die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen, bezeichnet als gotes brût: daz ist ęcclesia (kotes prut) Npgl 5,2, ferner: 9,15. 17,17, vgl. brût 1 b Ahd. Wb. 1,1464; brûtsamanunga: al suslichiu opher habet gote braht sancta ecclesia (gotes prutsamanunga) Npgl 65,15, vgl. AWB brûtsamanunga Ahd. Wb. 1,1471 f.;
als negatives Verhältnis des Menschen zu Gott:
p) Gott vergessen: gotes irgezzen: ergazen gotes der sie hielt obliti sunt deum qui salvavit eos NpNpw 105,22, ferner: deum oblivisci: 49,22. Np 87,13, ohne lat. Entspr.: 62,8;
q) Gott leugnen, verleugnen: gotes firlougnen: die gotes so ferlougenent . die sint iruuarte in iro sinne Np 52 2. die in sancta ęcclesia tempore persecutionis mit cheli genotet uuurden gotes ferlougenen [vgl. ad negandum Christum, Aug., En.] 78,1;
r) Gott schmähen: gotes huohôn: (die) die gotis huohent Npw 122,3;
s) Gott mißfallen: gote misselîhhên: vuanda doh [Bd. 4, Sp. 354] sie beide gote misselichen . die fone note unde âne not missetuont Np 72,7;
t) Gottes (Christi) Feinde: gotes fîant (außer Npgl 80,17 stets im Plur.): so gotes fienda erist keeret uuerdent unde irhohet inimici vero domini mox honorificati fuerunt et exaltati NpNpw 36,20, ferner: inimicus, -i domini: Np 82,8. Npgl 80,17. 82,14, inimici Christi: Npw 113,3; vgl. AWB fîant Ahd. Wb. 3,795;
u) Gott im Anruf:
in einfacher Aussage: welaga nu, waltant got, ... wewurt skihit S 6,49. got, thir eigenhaf ist, thaz io genathih bist deus, cui proprium est misereri semper et parcere 92,4. got, thanc tuon ih thir deus, gratias ago tibi T 118,2 (vgl. o. 3 i). got min, genathi min deus meus, misericordia mea Pw 58,18. [drohtin got min riof toti thi domine deus meus, clamavi ad te Pk 29,2]. got miner . ih haren dir be tage deus meus clamabo per diem NpNpw 21,3. truhten got . dih lobon ih iemer domine deus meus in aeternum confitebor tibi 29,13. got du uueist mina unfruotheit deus tu scis imprudentiam meam Np 68,6. got . in Christo ist din uueg deus in sancto via tua 76,14. truhten got minero heili domine deus salutis meae 87,2, ähnl. Np 67,21 (deus sanitatum); ferner S 139,23. 141,19, stets deus: Pw 55,9. 59,3. 67,8. 68,6. 70,17. NpNpw 24,2. 29,3. 103,1. Np 58,18. 62,2. 79,5; mit vorangestelltem Pers.-Pron. der 2. Pers.: inu ni du cot du fartribi unsih nonne tu deus qui reppulisti nos S 293,18;
im hymnischen Anruf: cot almahtico, du himil enti erda gauuorahtos S 16,10. cot du der himeles leoht pist deus, qui caeli lumen es H 2,1,1. cot euuiges leohtes deus aeternae luminis 6,1,1, ferner: S 34,113. 114. 348,80. H 7,3,3, 14,1,1. min got! deus meus! T 233,7;
in der Bitte: got almahtigo, kauuerdo mir helfan S 310,23. gnade mir, almahtiger got 360,104. gihori got gebet min exaudi deus orationem meam Pw 54,2, ähnl. Np ebda. got, an hulpe minro thenke deus in adiutorium meum intende Pw 69,2. Np ebda. s. o. 2 a. got, ne ferri thu fan mi! deus, ne elongeris a me! Pw 70,12. lose got den liut libera deus Israhel NpNpw 24,22. irteile uber mih got iudica me deus 42,1. got kehore min gebet deus exaudi orationem meam Np 53,4, ferner (in Auswahl, stets deus): S 148,14. T 118,3 (s. o. 2 c). Pw 55,2. 56,2. 6. 12. 58,18. 67,29. 68,2. 69,6. 70,4. 12. 18. 71,2. NpNpw 5,3. 21,2. 24,22. 31,7. 34,23. 50,16. 107,6. 108,26. 136,7. Np 5,11. 53,3. 55,2. 58,6. 12. 60,2. 63,2. 67,29. 68,2. 69,6. 70,11. 12. 71,2. 78,9. 79,4. 16. 81,8. 82,14. 83,9. 84,5. 85,12;
in der Frage: got min, got min, ziu forliezi thu mih? deus, meus deus, meus utquid dereliquisti me? T 207,2. got, uuie ist gelic thi? deus, quis similis tibi? Pw 70,19, ähnl. Np ebda. 88,9. netuost du daz got fater? nonne tu deus? NpNpw 107,12. ziu got habest du unsih furenomes (‘gänzlich, völlig’) feruuorfen? utquid deus reppulisti in finem? Np 73,1, ähnl. Pw ebda.; ferner: Pw 59,12. Npgl 100,4;
in der Beteuerung: ja got!: an stete (‘am Ende, endlich’) bechennest tu mih io doh philosophum? ... to antuuurta er imo . ja got ... so bechandi . ube du suigetist iam tandem intellegis me esse philosophum? ... intellexeram inquit si tacuisses Nb 117,1 [127,20].
4) formelhafte Verbindungen:
in gotes namen: du der in namin kotes chuami fona hohinum qui in nomine dei venisti de excelsis H 7,9,3. in gotes namen segenoen uuir iuh benedicimus vos in nomine domini NpNpw 128,8, ferner: S 374,7. O 4,4,47. NpNpw 117,12 (in nomine domini);
in thiu iz got uuelle: nist wiht suntar werde, in thiu iz got wolle O 1,5,63. uuolti got habetin uuir deheina (sc. libertatem) Nb 31,21 [35,18]. uuolti got [Bd. 4, Sp. 355] nemahtin (sc. die Schlechten das Böse) utinam quidem ... non possent 242,21 [261,22], ferner 98,3 [108,17];
in gotes minna, thuruh gotes minnaaus Liebe zu Gott: thes mih friunta batun, in gotes minna iz datun O 5,25,8, ferner: Gl 5,520,28. S 82,18; ther tod was in (den Märtyrern) wunna thuruh gotes minna O 4,5,47;
thuruh gotGottes wegen: ir ni thultut thuruh got thaz ih giangi nachot O 5,20,75; ‘bei Gott: sis ... bimunigot (‘beschworen’) thuruh then himilisgon got [vgl. adiuro te per deum vivum, Matth. 26,63] 4,19,47;
bî gotebei Gott (schwören)’: ih bisueru thih bi themo lebenten gote adiuro te per deum vivum T 190,1. suueri bi himilischin gote iura per deum caeli I 33,6. thu scalt bi goda suerian reddes autem domino iuramenta tua [Matth. 5,33] Gl 1,710,16;
stân in gotes hentivon Gottes Entscheidung abhängig sein: er richisot githiuto kuning therero liuto; (thaz steit in gotes henti) âna theheinig enti O 1,5,30;
zi gotes henti kêren ad dominum convertere zu Gott bekehren: filu thesses liutes in abuh irrentes ist er zi gotes henti wola cherenti [vgl. multos filiorum Israel convertit ad dominum, Luc. 1,16] O 1,4,38.
5) Bezeichnungen für Christus:
gotes sun: gieknoda ne uuethar ne thena kunigduom. ne that he godas sunu vuari [neutrum sibi Iesus mendaciter finxit, zu: filium dei se fecit, Joh. 19,7] Gl 4,303,66 = Wa 61,21. gilobistu in Crist, godes suno? ec gelobo in Crist, gotes suno S 20,9 = Wa 3,16. bi thiu truhtin unser ..., gotes sun, got endi man ist quia dominus noster ... dei filius, deus et homo est 33,91. sunu auur uuard uns chigheban, huues nibu gotes sunu? filius autem datus est nobis, cuius nisi dei filius? I 22,22, dazu gotes sunu filius dei F 36,27. dhuo azs iungist bidhiu quham gotes sunu venit tandem filius dei I 29,19. oba thu gotes sun sis, senti thih thanne hera nidar si filius dei es, mitte te deorsum T 15,4. ih bin gotes sun filius dei sum 134,8. heizzit iz (das Kind) scono gotes sun frono [vgl. vocabitur filius dei, Luc. 1,35] O 1,5,46. giloubistu in then gotes sun? [vgl. tu credis in filium dei? Joh. 9,35] 3,20,173. si filivs dei est . descendat de crvce (ube er gotes sun si . so stige er aba dem galgen) NpglNpw 21,8, ähnl. 34,16; ferner: filius dei: I 3,1. 21,17. 22,2. 5. 23,6. 24,1. F 38,2. 39,9. T 14,7. 15,3. 17,6. 81,5. 82,12. 88,8. 119,11. 133,1. 135,2. 16. 190,1. 197,6. 205,2. 3. 210,2. 234,2. O 2,4,39. 55. 3,8,50. 23,21. 24,36. 4,19,49. 23,25. 30,17. 34. 34,18. NpNpw Fides 26. NpglNpw 21,8, ähnl. 34,16. Npgl 32,6. 52,4. 68,28. 77,2. 38. Npw (vgl. Np) 13,3. 6. 120,5. 145,3, filius hominis: O 3,13,41. 5,20,5, ohne lat. Entspr.: S 23,7. 43,7. 124,10. 135,22. 136,20. 137,2. 169,33. 310,34. 338,5. 346,24. 347,58. 350,7. 353,6. 357,6. 362,5. 7. I 1,12. 18,2. O 1,11,38. 16,26. 22,61. 25,9. 2,2,26. 34. 3,26. 4,71. 73. 7,45. 12,13. 85. 3,7,88. 16,3. 20,180. 22,58. 4,19,51. 20,17. 23,25. 5,12,28. 17,16. NpNpw 33,8. 125,3. W 28,5; sun gotes: F 32,5/6. sun thes hohisten gotes filius dei altissimi T 53,6. sun gotes lebentiges filius dei vivi 90,2;
gotes lamb: seno gotes lamp! ecce agnus dei! T 16,1. agnus dei (gotes lamb) uuirt geopherot NpglNpw 39,7, ferner: lamb gotes agnus dei S 34,114.
6) got als bloße Vokabel, die sich keiner Gruppe zuordnen läßt: got deus Gl 3,14,1. 379,50. goth aigonz (lingua ignota) deus 390,1.
Komp. ab-, alt-, arzat-, thegan-, erd-, fiur-, fuotar-, gart-, gisuuâs-, halb-, heim-, helli-, herd-, hî-, himil-, hûs-, irmîn-, liut-, luft-, meri-, peh-, phliht-, scaz-, steti-, tuom-, uuîg-, uuîn-, zuuîfalgot; Abl. gota, [Bd. 4, Sp. 356] got(a)heit, gotere mnd., gotila, goting, gotnissa, -i, gutin; got(a)lîh; gotten.
 
Artikelverweis 
gota sw. f., mhd. Lexer gote, gotte, nhd. gote; mnd. gode, gade, mnl. goede; vgl. ae. godmódor. — Graff IV,154.
got-: nom. sg. -a Gl 3,177,6 (SH B); -ha Hildebrandt I,122,95 (SH A). — gode: nom. sg. Gl 3,715,30.
Patin, Taufzeugin, Gote: gota admater Gl 3,177,6. Hildebrandt I,122,95. conmater Gl 3,715,30 (vgl. mulier commater est illius qui filium suum aut filiam suam de fonte baptismatis suscepit, Duc. 2,440 b).
Abl. gotila.
Vgl. Frings, Germ. Rom. I,130 f. II,368 ff.
 
Artikelverweis 
gotabetti, gotobetti st. n.; zum Fugenvokal vgl. Gröger § § 30,1 a α. 39,4 a. 46,1 b β. — Graff III,51.
gota-pett-: nom. sg. oder pl. ? -a Gl 2,455,1 (2 Hss.; -&t-; zur Endung -a vgl. Braune, Ahd. Gr.12 § 58 Anm. 2. 3.); acc. sg. -i 468,60 (2 Hss., davon 1 -&t-). — goto-petti: acc. sg. Gl 2,428,21 (2 Hss.). 476,49; -peti: dass. 480,10. — godo-beddi: nom. sg. oder pl. ? Gl 2,583,19 = Wa 97,18 (zum Fugenvokal vgl. Gallée § 111,2).
Götterbettfür die mit Kissen versehene Lagerstatt, den Polstersitz der (heidnischen) Götterbilder: gotopetti [si tanta callum pectoris praedurat obstinatio,] pulvinar (Glosse: lectum deorum) [ut nostrum manu abomineris tangere, Prud., P. Vinc. (V) 179] Gl 2,428,21. 476,49. 480,10. opphertisca gotapetta [quid macellum pingue] pulvinarium [... criminor ? Ders., P. Rom. (X) 1056] 455,1. 583,19 = Wa 97,18. gotapetti [subsellia nostra ... decernant infame Iovis] pulvinar [... ex urbe fugandum, ders., Symm. I,609] 468,60.
 
Artikelverweis 
gotathâht adj., vgl. nhd. gottesdächtig. — Graff V,163.
gote-dahte: nom. pl. m. Npgl 107,10; wohl Kontamination aus gota-theht und ana-thâhti, vgl. dort und Beitr. 44,321. DWb. IV,1,5,1211.
gottergeben, andächtig,Gottes eingedenk: so uuerdent kenuoge humiles et deuoti (tiemuote ioh gotedahte; Npw uuillige) . fone persecutionibus diaboli.
 
Artikelverweis 
gotatheht (oder -thehti ?) adj., vgl. nhd. gottesdächtig. — Graff V,163.
gote-dehto: nom. sg. m. Nb 35,32 [40,13].
fromm, vollkommen vor Gott: min gotedehto suer Symmachus socer ... sanctus.
Vgl. Ochs, Beitr. 44,319 ff. DWb. IV,1,5,1211.
Abl. gotathêhti.
 
Artikelverweis 
gotathêhti st. n. — Graff V,163.
gote-dêhte: acc. sg. Npgl 94, Prooem.; bei diesem Beleg liegt wohl Einfluß der Sippe githâht vor, vgl. dort u. Beitr. 44,321. DWb. IV,1,5,1211; zur Möglichkeit des Umlauts von -â- vgl. Schatz, Ahd. Gr. § 65.
Gottergebenheit, Andacht, Frömmigkeit: diser psalmus (ist) ... laus . ioh canticum. Laus skeinet deuotionem (gotedehte) . canticum hilaritatem (fromuoti).

 

got
 Verstümmelt: nom. sg.: co . Gl 1,98,1 (K; zum fehlenden auslautenden -t vgl. Splett, Stud. S. 163); go . [Wa 13,19 = 7,5.] F 34,18. [Pk 28,3]; .. t H 26,3,2; g .. F 30,28;
 I. got gebraucht für höhere Wesen außerhalb der jüdischen und christlichen Religion, denen religiöse Verehrung zuteil wird, heidnischer Gott, oft im Plural gebraucht:
 1) allgemein: cutum coto divum deorum Gl 1,102,2. 3 (zu -um vgl. Splett, Stud. S. 167). coto divum 103,2. den goten [populus immolabat in] excelsis [3. Reg. 3,2] 433,11.
 2) für die griechischen und römischen Götter: des gotes pi [Cocyti stagna alta vides Stygiamque paludem,] dii cuius [iurare timent et fallere numen, Verg., A. VI,324] Gl 2,656,64; im Plur. für
 II. got als Name des einen, allein wahren Gottes der jüdischen und der christlichen Religion. In den Zeugnissen der ahd. Zeit erscheint das Alte Testament nur als Vorbereitung des Neuen Testaments und wird in dessen Sinn ausgedeutet.
 1) Gott wird gekennzeichnet durch Begriffe wie
 a) Gottes Allmacht, Stärke, Größe, ausgedrückt durch
 b) Gottes Herrlichkeit, Glanz, Glorie, ausgedrückt durch
 c) Gott als Schöpfer, ausgedrückt durch
 d) Gottes Providenz, ausgedrückt durch
 e) Gott als Herr, Herrscher, Lenker der Geschicke, Herr im Himmel, ausgedrückt durch
 f) Gott im Himmel: lobont got des himeles confitemini deo caeli NpNpw 135,26; ther himilisco got: suueri bi himilischin gote iura per deum caeli I 33,7. ih scal iu sagen imbot, gibot ther himilisgo got O 1,
 g) das Reich Gottes: gotes rîhhi: thaz gotes richi si in uns S 29,11. uuemo ist gilih gotes rihhi? cui simile est regnum dei? T 73,1. salig ist ther dar izzit brot in gotes riche beatus qui
 h) Gottes Geist: gotes gheist ist sprehhendi dhurah mih spiritus domini locutus est per me I 14,8/9. 18. gisah gotes geist nidarstigantan vidit spiritum dei descendentem T 14,4. gotes geist imo anawas O 1,16,27.
 i) Gott in der Trinität: gotes einnissa unitas deitatis I 17,1, vgl. Ahd. Wb. 3,205;
 2) Gott in seinem Verhältnis zum Menschen:
 a) Gott als Beschützer, Erhalter, Helfer, Erlöser, ausgedrückt durch
 b) Gottes Gabe, Gunst, Gnade, Lohn, Erhörung durch Gott, ausgedrückt durch
 c) Gottes Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Gottes Segen, ausgedrückt durch
 d) Gottes Recht, Gesetz, Gebot, ausgedrückt durch
 e) Gott als Rächer, Richter, Strafender, ausgedrückt durch
 f) Gottes Zorn, ausgedrückt durch
 3) des Menschen Verhältnis zu Gott:
 a) Gott begreifen, erkennen, anerkennen, sich zu Gott bekennen, ausgedrückt durch
 b) an Gott glauben, ausgedrückt durch
 c) Gott vor Augen haben: gotes uuara tuon: vuara netuot er gotes non est deus in conspectu eius Np 9, Diaps. 5;
 d) an Gott denken: gotes irhuggen: gotes irhugeta ih memor fui dei Np 76,4;
 e) Gott dienen, ausgedrückt durch
 f) auf Gott vertrauen, ausgedrückt durch
 g) hoffen auf Gott, Gott erwarten, erhoffen, ausgedrückt durch
 h) Gott anbeten, bitten, anflehen, ausgedrückt durch
 i) Gott danken, ausgedrückt durch
 j) Gott fürchten, ausgedrückt durch
 k) Gott ehren, ausgedrückt durch
 l) Gott loben, preisen, rühmen, ausgedrückt durch
 m) das Bekenntnis der Sünden, ausgedrückt durch
 n) der Mensch, der Gott lieb, vertraut, nahestehend ist, ausgedrückt durch
 o) die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen, bezeichnet als gotes brût: daz ist ęcclesia (kotes prut) Npgl 5,2, ferner: 9,15. 17,17, vgl. brût 1 b Ahd. Wb. 1,1464; brûtsamanunga: al suslichiu opher habet
 p) Gott vergessen: gotes irgezzen: ergazen gotes der sie hielt obliti sunt deum qui salvavit eos NpNpw 105,22, ferner: deum oblivisci: 49,22. Np 87,13, ohne lat. Entspr.: 62,8;
 q) Gott leugnen, verleugnen: gotes firlougnen: die gotes so ferlougenent . die sint iruuarte in iro sinne Np 52 2. die in sancta ęcclesia tempore persecutionis mit cheli genotet uuurden gotes ferlougenen [vgl. ad negandum Christum,
 r) Gott schmähen: gotes huohôn: (die) die gotis huohent Npw 122,3;
 s) Gott mißfallen: gote misselîhhên: vuanda doh sie beide gote misselichen . die fone note unde âne not missetuont Np 72,7;
 t) Gottes (Christi) Feinde: gotes fîant (außer Npgl 80,17 stets im Plur.): so gotes fienda erist keeret uuerdent unde irhohet inimici vero domini mox honorificati fuerunt et exaltati NpNpw 36,20, ferner:
 u) Gott im Anruf:
 4) formelhafte Verbindungen:
 5) Bezeichnungen für Christus:
 6) got als bloße Vokabel, die sich keiner Gruppe zuordnen läßt: got deus Gl 3,14,1. 379,50. goth aigonz (lingua ignota) deus 390,1.